Вход за клиенти

ВходРегистрацияЗабравена парола

0800 111 98

086 588 808
Тел. за Аварии

Телефонен Указател

Управление:
086/820-559; 086/820-560

:

проверка на сметки:
086/820-566; 086/820-567

Профил на купувача

 

Обща информация:

"В и К" ООД Силистра  адрес: ул. Баба Тонка №19,  тел: 086 / 820 559, факс: 086 / 820 558,

e-mail: vikss@vik-silistra.com, лице за контакти: Пламена Ганчева - тел: 086 / 851 496

Обществени поръчки

00513-2020-0013-„Осъществяване на дейности по информация, комуникация и публичност по проект № BG16M1OP002-1.016-0005 „Изграждане на ВиК инфраструктура за обособената територия на „ВиК“ ООД, Силистра“, АДБФП №Д-34-66/21.08.2019г. по ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2014

12.06.2020

00513-2020-0013-„Осъществяване на дейности по информация, комуникация и публичност по проект № BG16M1OP002-1.016-0005 „Изграждане на ВиК инфраструктура за обособената територия на „ВиК“ ООД, Силистра“, АДБФП №Д-34-66/21.08.2019г. по ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2014

научи повече

00513-2020-0012-„Осъществяване на дейности по информация, комуникация и публичност по проект № BG16M1OP002-1.016-0005 „Изграждане на ВиК инфраструктура за обособената територия на „ВиК“ ООД, Силистра“, АДБФП №Д-34-66/21.08.2019г. по ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2014

12.06.2020

00513-2020-0012 - „Осъществяване на дейности по информация, комуникация и публичност по проект № BG16M1OP002-1.016-0005 „Изграждане на ВиК инфраструктура за обособената територия на „ВиК“ ООД, Силистра“, АДБФП №Д-34-66/21.08.2019г. по ОП „ОКОЛНА СРЕДА 20

научи повече

00513-2020-0011-„ДОСТАВКА НА ВОДОМЕРИ ЗА СТУДЕНА ПИТЕЙНА ВОДА“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

09.06.2020

00513-2020-0011-„ДОСТАВКА НА ВОДОМЕРИ ЗА СТУДЕНА ПИТЕЙНА ВОДА“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

научи повече

всички обществени поръчки

Покани за оферта

Открит конкурс с предмет: "Добив на дървесина от горски територии - държавна и общинска собственост"

01.09.2023

На основание чл. 174, ал. 2 от Закона за горите във вр. с чл. 15, ал. 3 и ал. 4, във вр. с чл. 2, т. 2, чл. 10, ал. 1, т. 1, чл. 12, ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собст

научи повече

9099773-„ДОСТАВКА НА НАТРИЕВ ХИПОХЛОРИТ И TЕЧЕН ХЛОР“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

12.06.2020

9099773-„ДОСТАВКА НА НАТРИЕВ ХИПОХЛОРИТ И TЕЧЕН ХЛОР“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

научи повече

9098857 - „РЕМОНТ НА БЪЛГАРСКИ И ВНОСНИ ПОМПЕНИ АГРЕГАТИ ЗА ПИТЕЙНА ВОДА”

19.05.2020

9098857 - „РЕМОНТ НА БЪЛГАРСКИ И ВНОСНИ ПОМПЕНИ АГРЕГАТИ ЗА ПИТЕЙНА ВОДА”

научи повече

всички покани за оферта

Справки

Справки за договори преди 01.10.2014

Справка за изплатени суми по изпълнен договор - "Акварор-Бояджиев и синове" ООД

07.12.2015

Справка за изплатени суми по изпълнен договор за доставка на водомери - "Акварор-Бояджиев и синове" ООД

научи повече

Информация за изпълнението на договори за инкасиране на суми

08.10.2015

Информация за изпълнението на договори за инкасиране на суми - "Български пощи" ЕАД и "Изипей" АД.

научи повече

690678-Информация за прекратен договор с "ЕНЕМОНА ЮТИЛИТИС" АД

05.10.2015

Информация за прекратен договор с "ЕНЕМОНА ЮТИЛИТИС" АД, задържана гаранция за изпълнение.

научи повече

всички стари справки