Вход за клиенти

ВходРегистрацияЗабравена парола

0800 111 98

086 588 808
Тел. за Аварии

Телефонен Указател

Управление:
086/820-559; 086/820-560

:

проверка на сметки:
086/820-566; 086/820-567

9099773-„ДОСТАВКА НА НАТРИЕВ ХИПОХЛОРИТ И TЕЧЕН ХЛОР“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Предметът на обществената поръчка е: „ДОСТАВКА НА НАТРИЕВ ХИПОХЛОРИТ И ТЕЧЕН ХЛОР“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
Обособена позиция №1: Доставка на натриев хипохлорит
Обособена позиция №2: Доставка на течен  хлор
Кратко описание на предмета: предметът на поръчката включва периодични доставки на химически продукти за обработка на питейни и отпадъчни води и утайки.

Общата прогнозна стойност на настоящата поръчка е в размер на 69 000 (шестдесет и девет хиляди) лева без включен ДДС:

Обособена позиция №1: Доставка на натриев хипохлорит - 59 000 (петдесет и девет хиляди) лева без ДДС

Обособена позиция №2: Доставка на течен  хлор  – 10 000 (десет хиляди) лева без ДДС

Обект на поръчката: Доставка.
Възможност за представяне на оферти: участниците могат да подават оферти за една или повече обособени позиции.
Възможност за представяне на варианти на офертите: не се предвижда възможност за представяне на варианти на офертите.
Срок на валидност на офертите: срокът на валидност на офертите е 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. Когато срокът е изтекъл, възложителят кани участниците да потвърдят валидността на офертите си за определен от него нов срок. Участник, който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие.
Срокът за изпълнение на поръчката: 12 (дванадесет) месеца или до достигане на максимално допустимата прогнозна стойност на договорите, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано.
 
Финансирането на обществената поръчка е със собствени средства на Възложителя.
Заплащането ще бъде извършено от Възложителя на Изпълнителя в български лева, чрез банков превод по сметката на Изпълнителя, в срок до 30 (тридесет) дни, считано от датата на издаване на оригинална фактура и приемо-предавателен протокол за извършената услуга. При условие, че Възложителят оспорва верността на данните в издадената фактура и се налага корекция, заплащането става в срок от 30 (тридесет) дни от издаване на коригираната фактура.
Цените са в български лева, без включен ДДС, франко базата на Възложителя с всички включени разходи  по доставката. Цените се посочват до втория знак след десетичната запетая.
Възложителят заплаща на Изпълнителя възнаграждение в лева без ДДС на база единичните цени в лева без ДДС, предложени от изпълнителя в ценовото му предложение според обособената позиция.
Начин на образуване на предлаганата цена: Цените са в български лева, без включен ДДС, франко обекти на Възложителя съобразно всяка обособена позиция, с включени разходи за транспорт и товаро-разтоварни дейности.
Място на изпълнение на поръчката.
Доставката се извършва чрез периодични доставки в количества, определени по предварителни писмени заявки, съобразно нуждите на Възложителя, франко складова база на Възложителя:

-Помпена станция I-ви подем Силистра, Промишлена зона Запад
Ако по време на действие на договора към обособената територия, обслужвана от Възложителя се присъединят и други територии, местата на доставка ще се коригират.

Настоящата обществена поръчка ще бъде възложена по критерий: „най-ниска цена”. 
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% (три) процента без ДДС от прогнозната стойност на обособената позиция.

Документи за изтегляне

документи

09.07.2020 Протокол22.07.2020 Договор - ОП122.07.2020 Договор - ОП2

Документация

12.06.2020 Обява12.06.2020 Документация12.06.2020 Техническа спецификация12.06.2020 Техническо предложение-Образец12.06.2020 Ценово предложение-Образец12.06.2020 Декларация12.06.2020 Списък-Образец12.06.2020 Договор-Проект

Информация

12.06.2020 Информация за публикувана обява-909977325.06.2020 Информация за удължаване на срока за подаване на оферти-910012625.06.2020 Съобщение за промяна на датата и часа за отваряне на оферти

назад