Вход за клиенти

ВходРегистрацияЗабравена парола

0800 111 98

086 588 808
Тел. за Аварии

Телефонен Указател

Управление:
086/820-559; 086/820-560

:

проверка на сметки:
086/820-566; 086/820-567

00513-2020-0013-„Осъществяване на дейности по информация, комуникация и публичност по проект № BG16M1OP002-1.016-0005 „Изграждане на ВиК инфраструктура за обособената територия на „ВиК“ ООД, Силистра“, АДБФП №Д-34-66/21.08.2019г. по ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2014

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП (Публично състезание). За нерегламентираните в настоящата документация за участие условия по провеждането на процедурата се прилагат разпоредбите на ЗОП и Правилника за прилагането му, както и приложимите национални и международни нормативни актове, с оглед предмета на поръчката.
Изборът на изпълнител чрез провеждането на процедура по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП е обусловен от прогнозната стойност на поръчката 189 724,65 лева без ДДС, която попада в рамките на стойностите по чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП. Избраната процедура в най-голяма степен гарантира публичност и прозрачност при разходването на финансовите средства, защитава обществения интерес и едновременно с това се насърчава конкуренцията, като се създават равни условия за участие на всички заинтересовани лица.
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Осъществяване на дейности по информация, комуникация и публичност по проект № BG16M1OP002-1.016-0005 „Изграждане на ВиК инфраструктура за обособената територия на  „ВИК“ ООД, Силистра“, АДБФП №Д-34-66/21.08.2019г. по ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020“г.““
Настоящата обществена поръчка се възлага в изпълнение на Дейност 5 „Информация и публичност на проекта“ от проект „Изграждане на ВиК инфраструктура за обособената територия на  „ВИК“ ООД, Силистра“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура”. При изпълнението й, Изпълнителят трябва да следва изцяло мерките и реквизитите на Приложение № 2 „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.“ към Националната комуникационна стратегия – в случая всички тези, които са приложими за проекти на стойност над 500,000.00 Евро.
Пълният обхват на дейностите са посочени в Техническата спецификация, неразделна част от настоящата документация.
Разделяне на поръчката на обособени позиции не е целесъобразно, предвид факта, че дейностите, включени в обхвата й се отнасят за един проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура за обособената територия на „ВиК“ ООД, Силистра“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ и в тази връзка са неразривно свързани помежду си.
Организацията на работния процес и качественото изпълнение на поръчката обуславя необходимостта дейностите да се извършват от един изпълнител. В противен случай координирането на различни изпълнители за обособени позиции би могло сериозно да застраши качественото изпълнение на поръчката.
Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции би било крайно нецелесъобразно и би причинило значително забавяне и затруднения за възложителя при изпълнението на предмета на договора. Това предполага сериозни рискове от забавяне на реализацията на проекта.
Обект на настоящата обществена поръчка е „предоставянето на услуга“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП.
Финансирането на настоящата обществена поръчка ще се осигури по проект № BG16M1OP002-1.016-0005 „Изграждане на ВиК инфраструктура за обособената територия на  „ВИК“ ООД, Силистра“, АДБФП №Д-34-66/21.08.2019г. по ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020“.
Прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка е в размер на 189 724,65 лева без ДДС лева (сто деветдесет и девет хиляди седемстотин двадесет и четири лева и шестдесет и пет стотинки) без ДДС.
Посочената стойност се явява и максималният финансов ресурс, с който възложителят разполага за изпълнение на поръчката, т.е. прогнозната стойност представлява максимална (пределна) цена на договора и не следва да бъде надвишавана. В случай че участник предложи цена за изпълнение, която е по-висока от прогнозната стойност, то същият ще бъде отстранен от участие.
Мястото на изпълнение е обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра, Област Силистра. Някои от дейностите може да се извършват в офиса и/или друго място на Изпълнителя и/или трети лица, ако това е целесъобразно или се налага от спецификата на изпълнение на съответния вид дейност.
Срок за изпълнение на поръчката: Срокът за изпълнение на услугите е до изпълнение на всички задължения на изълнителя по договора, но не по-късно от 31.12.2023 г.
Срок за изпълнение на отделните дейности, включени в предмета на поръчката: Изпълнението на всяка от дейностите стартира след получаване на изрично възлагателно писмо от Възложителя, в което се посочва срокът за нейното изпълнение, като същият не може да бъде по-малък от 30 (тридесет) календарни дни от получаване на възлагателното писмо.
Обществената поръчка ще бъде възложена въз основа на „икономически най-изгодната оферта“. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „най-ниска цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП.
Под „най-ниска цена“ се приема предложена от участник в процедурата най-ниска цена за изпълнение на договора за обществена поръчка.
За сключване на договор за обществената поръчка, избраният изпълнител предоставя гаранция за изпълнение в размер на 1 % (един процент) от общата цена на договора без ДДС.
Изпълнителят представя и гаранция за обезпечаване на авансовото плащане в размер на 10 (десет) % процента от общата цена, преди изплащането на дължимия аванс по договора.
 

Документи за изтегляне

документи

10.02.2021 Протокол №130.08.2021 Протокол №230.08.2021 Протокол №330.08.2021 Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП във връзка с чл. 60а от ППЗОП30.08.2021 Решение за избор на изпълнител19.10.2021 Обявление за възложена поръчка - 102227919.10.2021 Договор с Дръстър Медия Груп ЕООД19.10.2021 Техническо предложение - Дръстър Медия Груп ЕООД19.10.2021 Ценово предложение - Дръстър Медия Груп ЕООД

Документация

12.06.2020 Решение-98382512.06.2020 Обявление-98404212.06.2020 Документация12.06.2020 ЕЕДОП-Образец12.06.2020 Единен Наръчник на бенефициента12.06.2020 Техническа спецификация12.06.2020 Образци12.06.2020 Договор-Проект

Информация

17.08.2021 Съобщение за отваряне на ценови предложения

назад