Вход за клиенти

ВходРегистрацияЗабравена парола

0800 111 98

086 588 808
Тел. за Аварии

Телефонен Указател

Управление:
086/820-559; 086/820-560

:

проверка на сметки:
086/820-566; 086/820-567

9098857 - „РЕМОНТ НА БЪЛГАРСКИ И ВНОСНИ ПОМПЕНИ АГРЕГАТИ ЗА ПИТЕЙНА ВОДА”

Предмет на поръчката: „РЕМОНТ НА БЪЛГАРСКИ И ВНОСНИ ПОМПЕНИ АГРЕГАТИ ЗА ПИТЕЙНА ВОДА” ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
Обособена позиция №1: Ремонт на асинхронни двигатели за хоризонтални помпени агрeгати за питейна вода.
Обособена позиция №2: Ремонт на потопяеми помпени агрегати за питейна вода.
Прогнозна стойност на поръчката: Общата прогнозната стойност на поръчката е 68 500 (шестдесет и осем хиляди и петстотин) лева без ДДС.
Обособена позиция №1: Прогнозна стойност – 28 500 (двадесет и осем хиляди и петстотин) лева без ДДС
Обособена позиция №2: Прогнозна стойност -  40 000 (четиридесет хиляди) лева без ДДС
Обект на поръчката: Услуга.
Възможност за представяне на оферти: участниците могат да подават оферти за една или повече обособени позиции.
Възможност за представяне на варианти на офертите: не се предвижда възможност за представяне на варианти на офертите.
Срок на валидност на офертите: срокът на валидност на офертите е 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. Когато срокът е изтекъл, възложителят кани участниците да потвърдят валидността на офертите си за определен от него нов срок. Участник, който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие.
Срокът за изпълнение на услугите: 24 (двадесет и четири) месеца или до достигане на максимално допустимата прогнозна стойност на договорите, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано.
Място на изпълнение: базата на Възложителя на адрес: гр. Силистра, ул. ”Баба Тонка” № 19.
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% (три) процента без ДДС от прогнозната стойност на обособената позиция.

Документи за изтегляне

документи

11.06.2020 Протокол22.06.2020 Договор-ОП1-"ЕЛЕКТРА ПОМП" ООД22.06.2020 Договор-ОП2-"ЕЛЕКТРА ПОМП" ООД

Документация

19.05.2020 Обява19.05.2020 Документация19.05.2020 Техническа спецификация19.05.2020 Техническо предложение19.05.2020 Ценово предложение19.05.2020 Ценови приложения19.05.2020 Списък-Образец19.05.2020 Декларация19.05.2020 Договор - ОП119.05.2020 Договор - ОП2

Информация

19.05.2020 Информация за публикувана обява - 909885702.06.2020 Информация за удължаване на срока за подаване на оферти-9099129

назад