Вход за клиенти

ВходРегистрацияЗабравена парола

0800 111 98

086 588 808
Тел. за Аварии

Телефонен Указател

Управление:
086/820-559; 086/820-560

:

проверка на сметки:
086/820-566; 086/820-567

Факти и цифри

“ВиК” ООД - гр.Силистра е приемник на предходните структури в силистренския край с основна дейност “Водоснабдяване и Канализация”.
Дружеството се формира като самостоятелна стопанска единица през 1960г в изпълнение Писмо на Министерство на финансите №III-192, отделяйки се от “Водоснабдяване и Канализация” - гр.Силистра.

С решение № 211/05.03.1997 г. на СОС “ВиК” ООД - гр.Силистра е регистрирано със съдружници Български ВиК Холдинг и Общините в Област Силистра.

 

Дружеството е с регистриран капитал192410 лв, разпределен на 19241 бр акции/дялове/ всяка с номинал  10  лв.

 

Съдружници в дружеството са:

 


Български Вик Холдинг


9813 дяла


98130 лв

51%

Община Алфатар


192 дяла

1920 лв

1%

Община Главиница

962 дяла

9620 лв

5%

Община Дулово

1924 дяла

19240 лв

10%


Община Кайнарджа

385 дяла

3850 лв

2%

Община Силистра

4233 дяла

42330 лв

22%

Община Ситово

385 дяла

3850 лв

2%

Община Тутракан

1347 дяла

13470 лв

7%


19241 дяла

192410 лв

100%

 

 

 

 

Дружеството обслужва 7 общини (73382 бр абонати): Силистра, Тутракан, Дулово, Алфатар, Главиница, Ситово и Кайнарджа, като извършва следните дейности:

осигуряване на необходимите водни количества за потребителите в района посредством тяхното добиване, обработване и транспортиране;
отвеждането на отпадните води и тяхното заустване в р.Дунав за населените места, в които има изградени канализационни мрежи;
поддържане и управление на водоснабдителните и канализационни системи в Област Силистра;
проучване и проектиране на водоснабдителни и канализационни съоръжения;
строително-монтажни работи;
ремонт на помпени агрегати;
ремонт на водомери;

Дружеството извършва дейността си на територията на областта, стопанисвайки и поддържайки следните водосъоръжения, водопроводна и канализационна мрежa:

 

Водоизточници – 81 бр.

Кладенци „Раней“ – 11 бр.

Шахтови кладенци – 2 бр.

Дълбоко сондажни  кладенци – 57 бр.

Каптажи и дренажи – 11 бр.

 

Инсталирана мощност – 11 456kw

 

Помпени станции – 78 бр.

 

Водопроводна мрежа – 1 862 км.

Вътрешна водопроводна мрежа – 1 121 км.

Външна водопроводна мрежа – 741 км.

 

Канализационна мрежа – 162 км.

Колектори – 36 км.

Улична – 126 км.

 

Сградни водопроводни отклонения – 50 454 бр.

 

Пречиствателни станции за отпадъчни води – 3 бр.

Канализационни помпени станции – 6 бр.

 

Подадени водни количества за предходната година – 9 517 292 куб.м, отговаряща на БДС2823 “вода за пиене”. Дружеството е оборудвано с необходимите екипи и техника по отношение прилагането на новите екотехнологии за подмяна на амортизирани водопроводни участъци с полиетиленови и полипропиленови тръби. Успешно се прилага и метода на безизкопните технологии.