Вход за клиенти

ВходРегистрацияЗабравена парола

086/851 494

Тел. за Информация

 

086/820 562

Авариен Телефон

Телефонен указател

Управление:
086/820-559; 086/820-560

факс: 086/820-558

проверка на сметки:
086/820-566; 086/820-567

Факти и цифри

“ВиК” ООД - гр.Силистра е приемник на предходните структури в силистренския край с основна дейност “Водоснабдяване и Канализация”.
Дружеството се формира като самостоятелна стопанска единица през 1960г в изпълнение Писмо на Министерство на финансите №III-192, отделяйки се от “Водоснабдяване и Канализация” - гр.Силистра.

С решение № 211/05.03.1997 г. на СОС “ВиК” ООД - гр.Силистра е регистрирано със съдружници Държавата и Общините в Област Силистра.

Дружеството обслужва 7 общини (67995 бр абонати): Силистра, Тутракан, Дулово, Алфатар, Главиница, Ситово и Кайнарджа, като извършва следните дейности:

осигуряване на необходимите водни количества за потребителите в района посредством тяхното добиване, обработване и транспортиране;
отвеждането на отпадните води и тяхното заустване в р.Дунав за населените места, в които има изградени канализационни мрежи;
поддържане и управление на водоснабдителните и канализационни системи в Област Силистра;
проучване и проектиране на водоснабдителни и канализационни съоръжения;
строително-монтажни работи;
ремонт на помпени агрегати;
ремонт на водомери;

Дружеството извършва дейността си на територията на областта, стопанисвайки и поддържайки следните водосъоръжения, водопроводна и канализационна мрежa:


Водоизточници-103 от които:
кладенци “Раней” - 12
шахтови кладенци - 2
дълбокосондажни кладенци - 66
каптажи и дренажи - 23


Помпени станции - 137 в т.ч.:
основни - 57
бункерни - 30


Инсталирана мощност - 13 500 kW


Капацитет - 2 150 л/сек


Водопроводна мрежа - 1 861 км, в т.ч.:
вътрешна - 1 065 км.
външна - 796 км.


Резервиращи обеми - 46 000 хил.куб.м


Сградни водопроводни отклонения - 41 938 бр


Канализационни пречиствателни станции - 1 бр
инстал.мощност - 104 kW
капацитет - 80 л/сек


Канализационна мрежа - 105 км в т.ч.:
улична - 80 км.
колектори - 26 км.


Подадени водни количества за предходната година - 12314000 куб.м, отговаряща на БДС2823 “вода за пиене”. Дружеството е оборудвано с необходимите екипи и техника по отношение прилагането на новите екотехнологии за подмяна на амортизирани водопроводни участъци с полиетиленови и полипропиленови тръби. Успешно се прилага и метода на безизкопните технологии.