Вход за клиенти

ВходРегистрацияЗабравена парола

0800 111 98

086 588 808
Тел. за Аварии

Телефонен Указател

Управление:
086/820-559; 086/820-560

:

проверка на сметки:
086/820-566; 086/820-567

00513-2020-0011-„ДОСТАВКА НА ВОДОМЕРИ ЗА СТУДЕНА ПИТЕЙНА ВОДА“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Предмет на поръчката: „ДОСТАВКА НА ВОДОМЕРИ ЗА СТУДЕНА ПИТЕЙНА ВОДА“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
Обособена позиция № 1: Доставка на едноструйни сухи и многоструйни сухи водомери за студена питейна вода
Обособена позиция № 2: Доставка на волтманови водомери за студена питейна вода
Обща прогнозна стойност на поръчката: 250 000 (двеста и петдесет хиляди) лв. без ДДС:
Прогнозна стойност за обособена позиция №1: 180 000 (сто и осемдесет хиляди) лв. без ДДС
Прогнозна стойност за обособена позиция №2: 70 000 (седемдесет хиляди) лв. без ДДС
Предметът на обществената поръчка предвижда извършване на периодични доставки, осъществявани чрез покупка на измервателни средства, предназначени за монтаж към водопроводни системи, необходими  за обезпечаване стопанската дейност на „Водоснабдяване и канализация” ООД – гр. Силистра, с технически параметри и характеристики, подробно описани в техническата спецификация.
Обект на поръчката: Доставка.
Възможност за представяне на оферти: участниците могат да подават оферти за една или повече обособени позиции.
Възможност за представяне на варианти на офертите – не се предвижда възможност за представяне на варианти на офертите.
Срок на валидност на офертите: Срокът на валидност на офертите е 120 (сто и двадесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. Когато срокът е изтекъл, Възложителят кани участниците да потвърдят валидността на офертите си за определен от него нов срок. Участник, който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие.
Срокът за изпълнение на доставките: 12 (дванадесет) месеца или до достигане максималната прогнозна стойност на договора по съответната обособена позиция, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано.
Място на изпълнение: Доставката на стоки се извършва от Изпълнителя за негова сметка, до централна складова база на Възложителя на адрес: гр. Силистра, ул. ”Баба Тонка” 19. Конкретните доставки по вид и количество ще са определени в предварителна писмена заявка за доставка на стоките.
Финансирането на обществената поръчка е със собствени средства на Възложителя.
Заплащането ще бъде извършено от Възложителя на Изпълнителя в български лева, чрез банков превод по сметката на Изпълнителя, в срок до 30 (тридесет) дни, считано от датата на издаване на оригинална фактура. При условие, че Възложителят оспорва верността на данните в издадената фактура и се налага корекция, заплащането става в срок от 30 (тридесет) дни от издаване на коригираната фактура.
Цените са в български лева, без включен ДДС, франко базата на Възложителя с всички включени разходи  по доставката. Цените се посочват до втория знак след десетичната запетая.
Възложителят заплаща на Изпълнителя възнаграждение в лева без ДДС на база единичните цени в лева без ДДС, предложени от Изпълнителя в ценовото му предложение Образец №5 и Приложение №Ц-1, №Ц-2 (според обособената позиция за която участникът участва).
Настоящата обществена поръчка ще бъде възложена по критерий: „най-ниска цена”.
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% (три) процента без ДДС от прогнозната му стойност.

Документи за изтегляне

документи

09.07.2020 Протокол №110.08.2020 Протоколи10.08.2020 Решение01.09.2020 Обявление за възложена поръчка - 99297501.09.2020 Договор - ОП101.09.2020 Договор - ОП214.09.2021 Обявление за приключен договор за ОП 1 - 102042414.09.2021 Обявление за приключен договор за ОП 2 - 1020427

Документация

10.06.2020 Решение-98179010.06.2020 Обявление-98180010.06.2020 Документация10.06.2020 ЕЕДОП-Образец10.06.2020 Техническа спецификация10.06.2020 Техническо предложение-Образец10.06.2020 Техническо приложение10.06.2020 Ценово предложение-Образец10.06.2020 Ценово приложение10.06.2020 Образци10.06.2020 Договор-Проект

Информация

09.07.2020 Съобщение за отваряне на ценовите предложения

назад