Вход за клиенти

ВходРегистрацияЗабравена парола

0800 111 98

086 588 808
Тел. за Аварии

Телефонен Указател

Управление:
086/820-559; 086/820-560

:

проверка на сметки:
086/820-566; 086/820-567

9098004 - “ПОЛАГАНЕ НА ВОДОПРОВОД ПО БЕЗИЗКОПНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД ГР. СИЛИСТРА, СЪОБРАЗНО НУЖДИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО” по обособени позиции

Предмет на поръчката: “ПОЛАГАНЕ НА ВОДОПРОВОД ПО БЕЗИЗКОПНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД ГР. СИЛИСТРА, СЪОБРАЗНО НУЖДИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО” по обособени позиции:
Обособена позиция №1: „Подмяна на водопроводи по съществуваща водопроводна мрежа чрез безизкопна технология“
Обособена позиция №2: „Полагане на водопроводи по нови трасета чрез безизкопна технология“
Прогнозна стойност на поръчката: Общата прогнозната стойност на поръчката е 269 000 (двеста шестдесет и девет хиляди) лв. без ДДС.
За обособена позиция №1: прогнозната стойност на обособената позиция е 239 000 (двеста тридесет и девет хиляди) лв. без ДДС.
За обособена позиция №2: прогнозната стойност на обособената позиция е 30 000 (тридесет хиляди) лв. без ДДС.
Обект на поръчката: Строителство - отнася се и за двете обособени позиции
Възможност за представяне на варианти на офертите – не се предвижда възможност за представяне на варианти на офертите отнася се и за двете обособени позиции.
Срок на валидност на офертите: Срокът на валидност на офертите е 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. Когато срокът е изтекъл, възложителят кани участниците да потвърдят валидността на офертите си за определен от него нов срок. Участник, който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие. Отнася се и за двете обособени позиции.
Срокът за изпълнение на услугите: 24 (двадесет и четири) месеца или до достигане на максимално допустимата прогнозна стойност на договора, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано. Изискването се отнася и за двете обособени позиции.
Място на изпълнение: Обекти на територията обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Силистра. Мястото на изпълнение на поръчката се определя в зависимост от конкретния изпълняван обект на територията, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Силистра. Изискването се отнася и за двете обособени позиции.
Финансирането на обществената поръчка е със собствени средства на Възложителя.
Настоящата обществена поръчка ще бъде възложена по критерий: „най-ниска цена” отнася се и за двете обособени позиции.
Възложителят не поставя изискване за гаранция.
Изискването се отнася и за двете обособени позиции.
 

Документи за изтегляне

документи

12.05.2020 Протокол10.06.2020 Договор-ОП110.06.2020 Договор-ОП2

Документация

08.04.2020 Обява08.04.2020 Документация08.04.2020 Техническа спецификация08.04.2020 Техническо предложение08.04.2020 Ценово предложение08.04.2020 Списък на документите и информацията08.04.2020 Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП08.04.2020 Договор - Проект

Информация

08.04.2020 Информация за публикувана обява - 909800416.04.2020 Информация за удължаване на срока за подаване на оферти - 909815416.04.2020 Съобщение за промяна на срок10.06.2020 Покана

назад