Вход за клиенти

ВходРегистрацияЗабравена парола

086/851 494

Тел. за Информация

 

086/820 562

Авариен Телефон

Телефонен указател

Управление:
086/820-559; 086/820-560

факс: 086/820-558

проверка на сметки:
086/820-566; 086/820-567

00513-2017-0005-ДОСТАВКА НА ТРЪБИ ИЗРАБОТЕНИ ОТ PE 100 И ФАСОННИ ЧАСТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПИТЕЙНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ

Вид на процедурата - ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ.

Възложителят обявява настоящата процедура, за възлагане на обществена поръчка по чл. 18, ал.2,т.2 от ЗОП.

Правно основание, мотиви: Съгласно чл. 19, ал.2 от ЗОП в качеството си на секторен възложител и чл. 20, ал.2 от ЗОП.

Прогнозната стойност на поръчката е в рамките на стойностните прагове за доставки по чл. 20, ал.2, т.2 от ЗОП.

За нерегламентираните в настоящата документация за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите му нормативни актове, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката.

Обект на поръчката: Доставка.

Предмет на поръчката: Доставка на тръби изработени от PE 100 и фасонни части , предназначени за питейно водоснабдяване с обособени позиции:

Обособена позиция 1: Тръби и фасонни части изработени от PE 100 - 522 000 лв. без ДДС.

Обособена позиция 2: Фитинги за бързи механични връзки - 5 000 лв. без ДДС.

Обособена позиция 3: Водовземни скоби с усилен метален пръстен - 3 000 лв. без ДДС.

Изискванията на Възложителя към изделията предмет на поръчката са представени в Техническите спецификации за всяка една обособена позиция.

Прогнозна стойност за цялата обеществена поръчка: 530 000 лв. без ДДС.

Възможност за представяне на оферти: Участниците могат да подават оферти за една или повече обособени позиции.

Възможност за представяне на варианти на офертите - не се предвижда възможност за представяне на варианти на офертите.

Източник на финансиране: собствени средства на Възложителя.

Място на изпълнение на поръчката: Доставката на стоки се извършва от Изпълнителя до централна складова база на Възложителя на адрес: гр. Силистра, ул. "Баба Тонка" 19. Конкретните доставки по вид и количество са определени в предварителна писмена заявка за доставка на стоките.

Начин на образуване на предлаганата цена: Цените са в български лева, без включен ДДС, франко базата на Възложителя на адрес: гр. Силистра, ул. "Баба Тонка" 19 с всички включени разходи по доставката. Цените се посочват до втория знак след десетичната запетая.

Начин на плащане: Възложителят заплаща на Изпълнителя доставените от него изделия в български лева, по банков път, срещу издадена фактура, в срок съгласно разпоредбите на чл. 303а, ал.2 от Търговския закон.

Срокът за изпълнение на поръчката е 36 (ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ) месеца.

Вид на процедурата: Публично състезание.

Критерий за оценка на офертата: Класирането на офертите се извършва, като икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерии за възлагане: "най-ниска цена".

Изисквания към участниците: участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка, може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която е установено и които отговарят на изискванията посочени в ЗОП и обявените от Възложителя изисквания в документацията за участие.

 

 

Документи за изтегляне

документи

13.11.2017 Решение за прекратяване13.11.2017 АОП-814595-Прекратяване на процедура

Документация

27.10.2017 812046-Решение за откриване на процедура АОП27.10.2017 812048-Обявление АОП27.10.2017 Заглавна страница03.11.2017 ЕЕДОП03.11.2017 Предмет и условия03.11.2017 Ценово предложение03.11.2017 Предлагана цена-Образец03.11.2017 Техническа спецификация03.11.2017 Техническо предложение-Образец03.11.2017 Образци на документи, декларации03.11.2017 Проект на договор03.11.2017 Указания за подготовка

Информация

08.11.2017 Отговор - Запитване по документацията10.11.2017 Отговор по документацията

назад