Вход за клиенти

ВходРегистрацияЗабравена парола

0800 111 98

086 588 808
Тел. за Аварии

Телефонен Указател

Управление:
086/820-559; 086/820-560

:

проверка на сметки:
086/820-566; 086/820-567

Процедура по присъединяване

Присъединяването на недвижимите имоти на потребителите към водоснабдителните и канализационни /ВиК/ мрежи се извършва при спазване разпоредбите на Закона за устройство на територията /ЗУТ/. Условията, техническите изисквания и реда за присъединяване са регламентирани с Наредба №4/14.09.2004год. на Министъра на Регионалното развитие и благоустройството.

 

     Нови водопроводни и канализационни отклонения се изграждат при условията и по реда на Наредба №4/14.09.2004г. в следните случаи:

    •    изграждане на нов обект в имот, който не е водоснабден и/или отводнен;
    •    водоснабдява не и/или отводняване на съществуващ обект в имот, който не е водоснабден и/или отводнен;
    •    промяна в параметрите на водоснабдяването и/или отвеждане на отпадъчни води от съществуващ обект в имот и/или изграждане на нов обект;
    •    водоснабдяване и/или отводняване на имот, в който не се предвижда реализиране на застрояване.

 1.    Присъединяването към ВиК системите се извършва въз основа на писменно Заявление за получаване на изходни данни и условия за присъединяване към ВиК системи Обр.№П1 от Възложителя до Оператора „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр.Силистра, подадено по електронна поща: viksspsp@gmail.com .
 1.1. Към Заявлението по Обр.№П1 е необходимо да се представи:
    •    копие на документ за собственост или учредено право на строеж в друг имот /предоставено вещно право на ползване/;
    •    копие от скица /виза/ за проучване и проектиране / когатоиздаването й е задължително съгл. чл.140, ал.3 и чл.144, ал.1 , т.2 от ЗУТ / или скица на имота от картата на възстановената собственост или от кадастралната карта и регистър / при местоположение на имот а извън урбанизирана територия/;
  2.    С подаването на заявлението по т.1 (Обр.№П1), Възложителят заплаща такса за получаване на изходни данни и условия за присъединяване към ВиК системи по банков път след издаване на фактура изпратена на имейл посочен в заявлението или в брой в касата на ул. „Баба Тонка” № 19, гр. Силистра.
  3.    Въз основа на писменото заявление (и след резолюция на Управителя) Операторът извършва проучване за присъединяване в 14-дневен срок и предоставя на Възложителя становище по с което предоставя изходниданни и условия за присъединяване, необходими за проектиране на водопроводното и/или канализационно отклонение и на сградната водопроводна и/или канализационна инсталация и/или на водопроводната и/или канализационна мрежа, разположена в имота
  4.    Предоставените от Оператора изходни данни и условия за присъединяване към водоснабдителната мрежа важат една година от влизане в сила на визата в случая на чл. 140а ЗУТ, съответно от датата на получаване на становището - при пряко заявяване до оператора.
  5.    След изтичане на едногодишния срок изходните данни и условията за присъединяване подлежат на актуализиране, за което възложителят подава ново заявление по чл. 13 ал. 2 т.3 Наредба №4/14.09.2004 г. по образец Обр. П№1а.
  6.    Операторът може да откаже присъединяване по подадено заявление по т.1 от настоящата инструкция, когато:
    •    не е възможно да се задоволи заявеното водно количество, без това да наруши правилното функциониране на водоснабдителната система;
    •    липсват водоснабдителни проводи, които се експлоатират от оператора, към които директно да бъде присъединен имотът;
    •    липсва канализационна мрежа, която се експлоатира от оператора, към която директно да бъде присъединен имотът, освен в случаите на чл. 87, ал. 1 ЗУТ.
  7.    Становище с изходните данни за проектиране Възложителя предоставя на лицензиран ВиК проектант, които  изготвя инвестиционен проект – част ВиК. Изработването на инвестиционния проект за водопроводното отклонение е за сметка на възложителя по чл. 161 ЗУТ.
  8.    Преди внасянето за съгласуване и одобряване от компетентния орган по реда на ЗУТ Възложителят предоставя на Оператора инвестиционния проект, придружен от писмено искане по Обр.№П3, изпратен по електронна поща: viksspsp@gmail.com във формат PDF или DWG. За което се дължи такса заплатена по банков път след издаване на фактура изпратена на имейл посочен в заявлението или в брой в касата на ул. „Баба Тонка” № 19, гр. Силистра.
  9.    ВиК инженер сравнява инвестиционния проект за ВиК отклонение с издаденото становище по чл. 13, ал. 6 от Наредба №4/14.09.2004 г. При липсата на несъответствия полага печат за съгласуване със задължително попълнена дата и поставен подпис и издава уведомително писмо до възложителя. Съгласуването важи за срок от една година от датата на издаване на  уведомлението.
  10.    Редът по т. 1÷9 се прилага и при промяна на инвестиционното намерение по време на строителството и при необходимост от промяна на параметрите на водоснабдяването и / или отвеждането на отпадъчни води от имота.

  11.    След  получаване  на  разрешение  за строеж  и  подаване  на писмено заявление по образец Обр.№П4 от Възложителя, може да бъде сключен договор за присъединяване на имота към ВиК мрежа.
  12.    След резолюция на Управителя, под ръководството на съответния Ръководител на Технически район се осъществява присъединяването на обекта към ВиК системата.
  13.    Възложителят подава заявление за откриване на партида в офис Инкасо в гр. Силистра, ул. „Добрич“ 89 или в производствено-техническа база на съответния район.


Настоящата инструкция е в сила от 04.10.2019г.

 

 

Договор за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места и/или селища пречиствателна станция за отпадъчни води на основание чл. 4 ал. 3 от Наредба №7 / 14.11.2000г.