Вход за клиенти

ВходРегистрацияЗабравена парола

086/820 562 086/851 494 086/588 808

денонощен телефон

Телефонен указател

Управление:
086/820-559; 086/820-560

факс: 086/820-558

проверка на сметки:
086/820-566; 086/820-567

Уведомление по чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

О Б Я ВА

                          От „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Силистра

 

На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)

 

У В Е Д О М Я В А М Е

 

      Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение “ Газифициране на сграда с идентификатор 66425.501.1247.6 по КК и КР на гр. Силистра, Община Силистра, УПИ V-1247" за обществено обслужване, кв.110 по плана на гр. Силистра”.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в РИОСВ - Русе, “Придунавски булевард”, № 20,  пощенски код 7000.

назад