Вход за клиенти

ВходРегистрацияЗабравена парола

086/820 562 086/851 494

денонощен телефон

Телефонен указател

Управление:
086/820-559; 086/820-560

факс: 086/820-558

проверка на сметки:
086/820-566; 086/820-567

00513-2020-0002 - Избор на експерти за звено за управление на проект № BG16M1OP002-1.016-0005 „Изграждане на ВиК инфраструктура за обособена територия на „ВиК“ ООД, Силистра“, АДБФП №Д-34-66/21.08.2019 г. по ОП „Околна среда 2014-2020“

Предмет на настоящата обществена поръчка е Избор на експерти за звено за управление на проект № BG16M1OP002-1.016-0005  „Изграждане на ВиК инфраструктура за обособена територия на „ВиК“ ООД, Силистра“, АДБФП №Д-34-66/21.08.2019 г. по ОП „Околна среда 2014-2020“.

Предмет на поръчката е да се осигурят експерти в екипа за управление на проекта при възложителя, с което да се гарантира своевременното и качествено изпълнение на дейностите по него и отчитане пред Управляващия орган (УО), съгласно изискванията на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Експертите от екипа ще притежават различни компетентности и познания, които в своята съвкупност ще гарантират успешното и качествено изпълнение на проекта в съответствие със заложения бюджет, срокове и индикатори. По тази причина дейностите, изпълнявани от отделните експерти се явяват по своето естество неразривно свързани помежду си, тъй като в своята цялост касаят един проект и не могат да бъдат разединени. Обособени позиции – Разделяне на поръчката на обособени позиции не е целесъобразно, предвид факта, че дейностите, включени в обхвата й се отнасят за един проект: „№ BG16M1OP002-1.016-0005  „Изграждане на ВиК инфраструктура за обособена територия на „ВиК“ ООД, Силистра“, АДБФП №Д-34-66/21.08.2019 г., финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ и в тази връзка са неразривно свързани помежду си.

Обект на настоящата обществена поръчка е „предоставянето на услуга“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП.Възложителят обявява настоящата обществена поръчка, като бенефициент по АДБФП №Д-34-66/21.08.2019 г. по  проект № BG16M1OP002-1.016-0005 „Изграждане на ВиК инфраструктура за обособена територия на „ВиК“ ООД, Силистра“ финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни  фондове, като в рамките на същият ще се финансират и дейностите по настоящата поръчка.

Прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка е в размер на 3 037 324.10 лева (три милиона тридесет и седем хиляди триста двадесет и четири лева и десет стотинки)  без ДДС.Посочената стойност се явява и максималният финансов ресурс, с който възложителят разполага за изпълнение на поръчката, т.е. прогнозната стойност представлява максимална (пределна) цена на договора и не следва да бъде надвишавана. В случай че участник предложи цена за изпълнение, която е по-висока от прогнозната стойност, то същият ще бъде отстранен от участие.

Място на изпълнение на поръчката: Мястото на изпълнение е територията на Агломерация Силистра и Агломерация Тутракан. Някои от дейностите може да се извършват в офиса и/или друго място на Изпълнителя и/или трети лица, ако това е целесъобразно или се налага от спецификата на изпълнение на съответния вид дейност.
Срок за изпълнение на поръчката: Срокът за изпълнение на поръчката е до окончателното изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ по проекта, но не по-късно от 31.12.2023 година, като същият започва да тече от датата на осигуряване на финансиране за изпълнението на услугата, за което обстоятелство изпълнителят ще бъде писмено уведомен с възлагателно писмо.

Срокът на валидност на офертите е 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от датата, определена за краен срок за получаване на офертите, и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.

Настоящата обществена поръчка ще бъде възложена по критерий: „оптимално съотношение качество/цена“. Допуснатите до оценка оферти на участниците ще бъдат оценявани въз основа на приложената към настоящата документация методика за определяне на комплексна оценка (Раздел Х), изчислена на база на включените показатели в нея, като на първо място се класира офертата с най-висока комплексна оценка.

За сключване на договор за обществената поръчка, избраният изпълнител предоставя гаранция за изпълнение в размер на 1 % (един процент) от общата цена на договора без ДДС.

 

Документи за изтегляне

Документация

29.01.2020 Решение - 95645429.01.2020 Обявление - 95645529.01.2020 Документация29.01.2020 ЕЕДОП29.01.2020 Техническа спецификация29.01.2020 Методика за оценка29.01.2020 Образци29.01.2020 Договор - Проект29.01.2020 Административен договор29.01.2020 Ръководство за изпълнение

Информация

06.02.2020 Разяснение №114.02.2020 Разяснение №221.02.2020 Разяснение №326.02.2020 Разяснение №4

назад