Вход за клиенти

ВходРегистрацияЗабравена парола

086/820 562 086/851 494

денонощен телефон

Телефонен указател

Управление:
086/820-559; 086/820-560

факс: 086/820-558

проверка на сметки:
086/820-566; 086/820-567

00513-2019-0003 - Избор на експерти за звено за управление на проект № BG16M1OP002-1.016-0005 „Изграждане на ВиК инфраструктура за обособена територия на „ВиК“ ООД, Силистра“, АДБФП №Д-34-66/21.08.2019 г. по ОП „Околна среда 2014-2020“

Избор на експерти за звено за управление на проект № BG16M1OP002-1.016-0005  „Изграждане на ВиК инфраструктура за обособена територия на „ВиК“ ООД, Силистра“, АДБФП №Д-34-66/21.08.2019 г. по ОП „Околна среда 2014-2020“
Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 133, ал. 1 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП (Открита процедура).
Предмет на поръчката е да се осигурят експерти в екипа за управление на проекта при възложителя, с което да се гарантира своевременното и качествено изпълнение на дейностите по него и отчитане пред Управляващия орган (УО), съгласно изискванията на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Експертите от екипа ще притежават различни компетентности и познания, които в своята съвкупност ще гарантират успешното и качествено изпълнение на проекта в съответствие със заложения бюджет, срокове и индикатори. По тази причина дейностите, изпълнявани от отделните експерти се явяват по своето естество неразривно свързани помежду си, тъй като в своята цялост касаят един проект и не могат да бъдат разединени.
Пълният обхват на дейностите, които трябва да се извършат и отговорностите и задълженията на членовете на звеното за управление на проекта са посочени в Техническата спецификация, неразделна част от настоящата документация.
Обект на настоящата обществена поръчка е „предоставянето на услуга“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП.
Възложителят обявява настоящата обществена поръчка, като бенефициент по АДБФП №Д-34-66/21.08.2019 г. по  проект № BG16M1OP002-1.016-0005 „Изграждане на ВиК инфраструктура за обособена територия на „ВиК“ ООД, Силистра“ финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни  фондове, като в рамките на същият ще се финансират и дейностите по настоящата поръчка.
Прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка е в размер на 3 037 324.10 лева (три милиона тридесет и седем хиляди триста двадесет и четири лева и десет стотинки)  без ДДС.
Посочената стойност се явява и максималният финансов ресурс, с който възложителят разполага за изпълнение на поръчката, т.е. прогнозната стойност представлява максимална (пределна) цена на договора и не следва да бъде надвишавана. В случай че участник предложи цена за изпълнение, която е по-висока от прогнозната стойност, то същият ще бъде отстранен от участие.

КРИТЕРИЙ ВЪЗЛАГАНЕ: „Оптимално съотношение качество - цена” въз основа на цена и качествени показатели.

Показатели за оценяване:
 А) ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛ (ТП) – Оценява предложените организация и начин на изпълнение на отделните дейности и под дейности и е с относителна тежест 60 %;
 Б) ФИНАНСОВ ПОКАЗАТЕЛ (ФП) – Оценява предложената от участника цена за изпълнение на поръчката и е с относителна тежест 40 %.
Комплексната оценка (КО) на офертата на участник се изчислява по следната формула: КО = ТП + ФП
Максималната възможна стойност на КО е 100 точки!
Място на изпълнение на поръчката: Мястото на изпълнение е територията на Агломерация Силистра и Агломерация Тутракан. Някои от дейностите може да се извършват в офиса и/или друго място на Изпълнителя и/или трети лица, ако това е целесъобразно или се налага от спецификата на изпълнение на съответния вид дейност.
Срок за изпълнение на поръчката: Срокът за изпълнение на поръчката е до окончателното изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ по проекта, но не по-късно от 31.12.2023 година, като същият започва да тече от датата на осигуряване на финансиране за изпълнението на услугата, за което обстоятелство изпълнителят ще бъде писмено уведомен с възлагателно писмо.

Срокът на валидност на офертите е 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от датата, определена за краен срок за получаване на офертите, и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.
За сключване на договор за обществената поръчка, избраният изпълнител предоставя гаранция за изпълнение в размер на 1 % (един процент) от общата цена на договора без ДДС.

ЕЕДОП може да изтеглите от ТУК

 

 

Документи за изтегляне

документи

11.11.2019 Решение за прекратяване на процедурата05.12.2019 Обявление за възложена поръчка - прекратяване - 947211

Документация

05.09.2019 Решение - 93131505.09.2019 Обявление - 93131705.09.2019 Документация05.09.2019 Спецификация05.09.2019 Методика05.09.2019 Образци05.09.2019 Договор - Проект

Информация

30.09.2019 РАЗЯСНЕНИЕ №130.09.2019 РАЗЯСНЕНИЕ №230.09.2019 РАЗЯСНЕНИЕ №301.10.2019 РАЗЯСНЕНИЕ №4

назад