Вход за клиенти

ВходРегистрацияЗабравена парола

086/820 562 086/851 494

денонощен телефон

Телефонен указател

Управление:
086/820-559; 086/820-560

факс: 086/820-558

проверка на сметки:
086/820-566; 086/820-567

00513-2018-0007 - Доставка на нетна активна електрическа енергия и координиране на балансираща група за обекти на „Водоснабдяване и Канализация" - ООД гр.Силистра.

Предмет на обществената поръчка е: „Доставка на нетна активна електрическа енергия и координиране на балансираща група за обекти на „Водоснабдяване и Канализация" - ООД  гр.Силистра.”
Възложителят обявява настоящата ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на обществена поръчка съгласно чл. 18, ал. 1, т.1 от ЗОП. 
МОТИВИ: Съгласно чл.19, ал.2 от ЗОП в качеството си на секторен възложител, чл.20, ал.1, т.3б и чл.21, ал.8, т.1 от ЗОП, съобразно действителната обща стойност на поръчките от същия вид, които са възложени през предходните 12 месеца, коригирана с евентуалните промени в количеството или стойността, които биха могли да настъпят след възлагането на поръчката.
Администрирането на графиците  и обмена на информация с ЕСО е задължение и отговорност на Изпълнителя. Възложителят няма да заплаща такса за участие в балансиращата група и санкции за излишък или недостиг на не балансите.
Прогнозно количество за обществената поръчка – 18 200  MWh., в т.ч.
1) 16 710 MWh извършени доставки по време на действие на договора за 12 месеца и
2) 1 490 MWh стойност за упражняване на опцията за 1 месец.
Обща прогнозна стойност на поръчката: - 1 474 200, в т.ч.
1)1 353 510 лв. без ДДС извършени доставки по време на действие на договора за 12 месеца и
2)120 690 лв без ДДС стойност за упражняване на опцията за 1 месец

Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (ДВАНАДЕСЕТ) месеца.
Място за изпълнение на поръчката – обектите на „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр.Силистра.
Списък на обектите, инсталирана и консумирана мощност са посочени в ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ към настоящата документация.
Подробна информация за консумираната електроенергия по обекти за 2017г - 2018г., е посочена в приложението ИНФОРМАЦИЯ ОБЕКТИ.
Срокът на валидност на офертите е 6 (шест) месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите.
ОПЦИЯ: Възложителят си запазва правото на „опция“ за удължаване срока на договора с един месец, в размер до 120 690 лв. (сто и двадесет хиляди шестстотин и деветдесет) без ДДС, от общата прогнозната стойност на поръчката, прогнозно количество за срока на опцията е 1490 MWh.
Финансирането на обществената поръчка е със собствени средства на Възложителя.
Класирането на офертите се извършва, като икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерии за възлагане: „най-ниска цена”. Участникът предлага цена за 1MWh нетна активна електрическа енергия (без ДДС) и акциз, с включени разходи за балансиране.
Поради спецификата на работа на Възложителя, предложената от участника цена за нетно количество електроенергия следва да е ЕДИННА.
На ПЪРВО МЯСТО се класира участникът предложил най-ниска цена за изпълнение на поръчката, получена като произведение от прогнозното количество електроенергия и единичната цена за 1MWh.
Гаранцията за изпълнение на договора за доставка е в размер на 5% (пет) процента от прогнозната стойност на поръчката.

Документи за изтегляне

документи

27.12.2018 Протокол №107.01.2019 Протокол №211.01.2019 Протокол №311.01.2019 Доклад11.01.2019 Решение08.02.2019 Обявление за възложена поръчка - АОП - 89291808.02.2019 Договор - "ЧЕЗ Трейд България" ЕАД

Документация

15.11.2018 Решение - 87796915.11.2018 Обявление - 87797315.11.2018 Заглавна страница15.11.2018 ЕЕДОП15.11.2018 Описание, условия15.11.2018 Техническа спецификация15.11.2018 Информация обекти15.11.2018 Техническо предложение - Образец15.11.2018 Ценово предложение - Образец15.11.2018 Образци на документи15.11.2018 Договор - Проект

Информация

07.01.2019 Съобщение за отваряне на ценовите предложения

назад