Вход за клиенти

ВходРегистрацияЗабравена парола

086/820 562 086/851 494

денонощен телефон

Телефонен указател

Управление:
086/820-559; 086/820-560

факс: 086/820-558

проверка на сметки:
086/820-566; 086/820-567

00513-2017-0006 Доставка на нетна активна електрическа енергия и координиране на балансираща група за обекти на "В и К" - ООД гр. Силистра

Администрирането на графиците  и обмена на информация с ЕСО е задължение и отговорност на Изпълнителя. Възложителят няма да заплаща такса за участие в балансиращата група и санкции за излишък или недостиг на не балансите. Прогнозно количество за 12 месеца – 17 150  MWh. Обща прогнозна стойност на поръчката: -  1 372 000лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (ДВАНАДЕСЕТ) месеца.

Място за изпълнение на поръчката – обектите на „ВиК” ООД - гр.Силистра . Списък на обектите, инсталирана и консумирана мощност са посочени в ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ към настоящата документация. Подробна информация за консумираната електроенергия по обекти за 2016-2017 г.,  е посочена в приложението ИНФОРМАЦИЯ ОБЕКТИ.

Валидност на предложените оферти-не по-малко от 6 месеца от датата на подаване на офертата. Класирането на офертите се извършва, като икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерии за възлагане: „най-ниска цена”. Участникът предлага цена за 1MWh нетна активна електрическа енергия (без ДДС) и акциз, с включени разходи за балансиране. Поради спецификата на работа на Възложителя, предложената от участника цена за нетно количество електроенергия следва да е ЕДИННА.   На ПЪРВО МЯСТО се класира участникът предложил най-ниска цена за изпълнение на поръчката, получена като произведение от прогнозното количество електроенергия и единичната цена за 1MWh.Участниците трябва да са лицензирани като търговци на електрическа енергия за дейността „търговия с електрическа енергия”, включително за дейността „координатор на стандартна координираща група” в съответствие със чл.39, ал.1 от ЗЕ , чл.39, ал.5 от ЗЕ и другите относими нормативни актове, както и с административните актове, издадени от Комисия за енергийно и водно регулиране или еквивалент. 

През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертите, участникът да е изпълнил минимум 1 (една) дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тази на поръчката, а именно: доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група. Да е регистриран в регистър на координаторите на балансиращи групи на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД или аналогична регистрация, съгласно националното законодателство на участника. Участникът да е сертифициран за внедрена система за управление на качеството с обхват търговия с  електроенергия и координатор на балансираща група.  Оферти се подават на адрес: гр.Силистра, ул."Баба Тонка" 19, ет.2, Техн.секретар до 02.01.2018 г. - 17:00ч. Отварянето на офертите ще се извърши на 03.01.2018 в 10:00ч. в Заседателната зала на дружеството.

Документи за изтегляне

документи

04.01.2018 Протокол 1 - чл. 54, ал.7 от ППЗОП15.01.2018 Протокол 2 - чл. 54, ал. 12 от ППЗОП19.01.2018 Протокол 319.01.2018 Доклад22.01.2018 Решение за класиране и обявяване на изпълнител19.02.2018 Договор-"ЧЕЗ Трейд България" ЕАД - Приложения19.02.2018 Обявление за възложена поръчка - АОП - 830814

Документация

28.11.2017 Решение за откриване на процедура-АОП-81679428.11.2017 Обявление-АОП-81679728.11.2017 Заглавна страница28.11.2017 ЕЕДОП-Образец28.11.2017 Описание и условия28.11.2017 Ценова оферта-Образец28.11.2017 Техническо предложение-Образец28.11.2017 Образци на документи, декларации28.11.2017 Указания за попълване28.11.2017 Проект на договор28.11.2017 Техническа спецификация-обекти28.11.2017 Информация обекти

назад