Вход за клиенти

ВходРегистрацияЗабравена парола

086/851 494

Тел. за Информация

 

086/820 562

Авариен Телефон

Телефонен указател

Управление:
086/820-559; 086/820-560

факс: 086/820-558

проверка на сметки:
086/820-566; 086/820-567

„Водоснабдяване и канализация” ООД гр.Силистра уведомява всички заинтересовани лица за следното:

         „Водоснабдяване и канализация” ООД гр.Силистра уведомява всички заинтересовани лица за следното:
          Във връзка със Заповед № РД-01-122/11.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването  и писмо изх. № 03-01-34/17.03.2020 г. на Министъра на регионалното  развитие и благоустройството, касаещи усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COV1D-19 на територията на страната и мерки за намаляване на контактите с потребителите на В и К услуги, „Водоснабдяване и канализация” ООД гр.Силистра временно  променя дейността си, както следва:
1.    Заявления, сигнали, жалби от потребителите да се приемат само по електронната поща на дружеството: vikss@vik-silistra.com. За контакти тел. 086/ 820 559.
2.    Заявленията по процедура за присъединяване към ВиК системи да се приемат по електронен път на адрес: viksspsp@gmail.com.  За контакти: тел. 086 851 498.
3.    Преустановява се снемането на показания от инкасатори по домовете за отчитане на измервателни устройства – водомери в режим на етажна собственост.
4.     Самоотчети могат да се представят от потребителите по следните начини:
•    снимка на водомер с посочен  абонатен номер, изпратена по електронна поща с адрес: inkaso@vik-silistra.com
•    SMS на телефон: 0882 884 108
•    сайт на  „Водоснабдяване и канализация” ООД гр.Силистра:  https://vik-silistra.com/
•    обявяване на показания на входа на жилището.
•    телефон 086 820 566 и 086 820 567.
          При липса на самоотчети, потребеното количество вода ще се определя по реда на чл.35, ал.2 от Наредба №4/14.09.2004 г. – на база средно месечна консумация от предходен период.
5.    Заплащането на фактурираните количества да се извършва чрез електронно банкиране, банкомат или плащане на каса на ВиК оператора и други.
6.    При плащане в касовите салони служителите да следят за спазване ограниченията, въведени в търговски обекти :
•    Да не допускат струпване на хора;
•    Да се осигурява минимална дистанция минимум 1 м между посетителите в помещенията.
7.    Преустановява се приема на гражданите в сградите на дружеството.
8.    Преустановява се приемния ден на управителя на дружеството – всеки четвъртък от 13.30 ч.
9.    Преустановява се провеждане на съвместни комисии за установяване причините  от констатирани разлики между показанията на общ водомер и сумата от показанията на индивидуалните водомери по реда на чл.32 от Наредба №4/14.09.2004 г.

 

назад