Вход за клиенти

ВходРегистрацияЗабравена парола

086/820 562 086/851 494

денонощен телефон

Телефонен указател

Управление:
086/820-559; 086/820-560

факс: 086/820-558

проверка на сметки:
086/820-566; 086/820-567

00513-2018-0006 - Организиране и провеждане на обучения в рамките на Проект BG05M9O001-1.021-0246 „Подобряване на професионалната квалификация, компетенциите и уменията на заетите лица във "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СИЛИСТРА" ООД

Вид на процедурата – ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ.
Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 18, ал. 1, т.13 от ЗОП. 

Правно основание за избор на процедура
Процедурата на пряко договаряне се открива на основание чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП, а именно обществената поръчка е за услуги по приложение № 2 (CPV код 80500000 Услуги по обучение) и е на стойност по чл. 20, ал. 2, т. 2 – от 70 000 лева до 1 000 000 лева без ДДС.
За нерегламентираните в настоящата документацията за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите му нормативни актове, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката.

Обект на поръчката
Обект на обществената поръчка е предоставяне на услуга, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т .3 от ЗОП.

Предмет на поръчката
Предметът на настоящата процедура е: Организиране и провеждане на обучения в рамките на Проект BG05M9O001-1.021-0246 „Подобряване на професионалната квалификация, компетенциите и уменията на заетите лица във "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СИЛИСТРА" ООД

CPV код на поръчката: 80500000 – Услуги по обучение.

Срок за изпълнение на обществената поръчка
Срокът за изпълнение на поръчката е 31.05.2019г.

Място на изпълнение
Мястото за изпълнение на поръчката е ул. „Баба Тонка“ №19 град Силистра, област Силистра.

Описание предмета на поръчката
Услугите предмет на настоящата поръчка включват:
А/ Поддейност „Предоставяне на професионално обучение за придобиване на професионална квалификация на заетите лица“ в т.ч.:
1. Професионално обучение по професия „Монтажник ВиК мрежи” код по СППОО 582050, специалност "Външни ВиК мрежи" код 5820502, втора степен на професионална квалификация. В обучението ще бъдат включени 50 лица.
2. Професионално обучение по част от професия „Офис секретар” код 346020, специалност "Административно обслужване” код 3460201, втора степен на професионална квалификация. В обучението ще бъдат включени 2 лица.
3. Професионално обучение по част от професия „Електромонтьор” код по СППОО 522020, специалност "Електрически инсталации” код 5220210, втора степен на професионална квалификация. В обучението ще бъдат включени 30 лица.
Форма на обученията: присъствена.
Изпълнителят следва да включи в обучителните програми провеждане на изпит и издаване на документ – удостоверение за професионално обучение. Обученията ще се извършват по програма Д и програма Е. Обучаемите ще бъдат разпределени в групи с максимален брой 15 човека с цел постигане на максимална ефективност.

Б/ Поддейност „Обучение за придобиване на ключови компетентности на заети лица, съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици” в т. ч.: Провеждане на обучение за придобиване на ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“. В обучението ще бъдат включени 25 лица, продължителността е 300 учебни часа с включващи три нива на обучение. Обучението се предвижда да бъде в присъствена форма. Изпълнителят следва да включи в обучителните програми издаване на документ, доказващ завършеното обучение: Сертификат за преминат курс по английски език, ниво А1 А2 Б1 от Европейската езикова рамка. Форма на обучението: присъствена.

В/ Поддейност „Обучение за придобиване на ключови компетентности на заети лица, съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“, в т. ч.: Провеждане на обучение за придобиване на ключова компетентност 4 "Дигитална компетентност", В обучението ще бъдат включени 31 лица, с продължителност 45 учебни часа. Изпълнителят следва да включи в обучителните програми работа с приложен софтуер, електронни таблици и текстообработващи програми, както и издаване на документ, доказващ завършеното обучение: Сертификат за преминат курс. Форма на обучението: присъствена.

Обособени позиции. Възможност за представяне на варианти в офертите
Не се предвиждат обособени позиции.
Не се предвижда възможност участниците да представят варианти в офертите.

Прогнозна стойност
Стойността на поръчката се определя в български лева без ДДС.
Прогнозната стойност на поръчката е 74 450 (седемдесет и четири хиляди четиристотин и петдесет) лева без ДДС.

Цената се формира на база стандартна таблица на разходите за единица продукт, съгласно чл.67, (1), т. б от Регламент 1303/2013 г.

Източник на финансиране
Финансирането на обществената поръчка е със средства по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 , процедура BG05M90P001-1-021  „Обучение на заети лица”, проект  BG05M90P001-1-021-0246-C01 „Подобряване на професионалната квалификация, компетенциите и уменията на заетите лица във "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД - гр. Силистра

 Разходи по участие в процедурата
Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. Участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции спрямо Възложителя, за разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или самото провеждане на процедурата.

 Условия и начин нa плащане
Плащането се извършва на база двустранно подписани приемо-предавателни протоколи за изпълнението на дейностите по всяко възлагателно писмо и издадена от Изпълнителя фактура.

Срок на валидност на офертите
Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.
Срокът на валидност на офертите в настоящата обществена поръчка е 2 (два) месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите.
Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите до сключване на договор.
 Критерий за оценка на офертата: Настоящата обществена поръчка ще бъде възложена въз основа на икономически най-изгодната оферта по критерий за възлагане: „оптимално съотношение качество-цена“.
Възложителят не допуска варианти в представяните оферти.
 Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1% (един процента) от прогнозната стойност на поръчката.

Документи за изтегляне

документи

01.11.2018 Протокол от работата на комисията и приложения01.11.2018 Доклад от работата на комисията01.11.2018 Решение за избор на изпълнител13.12.2018 Договор - "СТИК" ЕООД13.12.2018 Договор за обработка на лични данни - "СТИК" ЕООД13.12.2018 Обявление за възложена поръчка - АОП - 883512

Документация

12.10.2018 Решение - 87279312.10.2018 Указания за участие12.10.2018 Заявление за участие - Образец12.10.2018 Техническо предложение - Образец12.10.2018 Ценово предложение - Образец12.10.2018 Декларация по чл.52 от ЗОП - Образец12.10.2018 ЕЕДОП - Образец12.10.2018 Договор - Проект12.10.2018 Договор за обработка на лични данни - Проект12.10.2018 Покани

Информация

16.10.2018 Съобщение за промяна на дата и час за преговори

назад