Вход за клиенти

ВходРегистрацияЗабравена парола

086/820 562 086/851 494

денонощен телефон

Телефонен указател

Управление:
086/820-559; 086/820-560

факс: 086/820-558

проверка на сметки:
086/820-566; 086/820-567

00513-2018-0002 - ДОСТАВКА НА ВОДОМЕРИ ЗА СТУДЕНА ПИТЕЙНА ВОДА И ВОДОМЕРНИ ШАХТИ

Предмет на поръчката:  ДОСТАВКА НА ВОДОМЕРИ ЗА СТУДЕНА ПИТЕЙНА ВОДА И ВОДОМЕРНИ ШАХТИ.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1:  Доставка на едноструйни сухи, коаксиални, многоструйни сухи и волтманови водомери за студена питейна вода.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2:  Доставка на водомерни шахти в комплект със спирателен кран, обратен клапан и водомер.

Изискванията на възложителя към изделията предмет на поръчката са представени в Техническите спецификации към настоящата документация.

Обща прогнозна стойност на поръчката: 310 000 лв. без ДДС

Прогнозна стойност за Позиция №1:       300 000 лв. без ДДС

Прогнозна стойност за Позиция №2:         10 000 лв. без ДДС

Възможност за представяне на оферти: Участниците могат да подават оферти за една или повече обособени позиции.

Възможност за представяне на варианти на офертите – не се предвижда възможност за представяне на варианти на офертите.

Източник на финансиране: собствени средства на Възложителя.

Място на изпълнение на поръчката - Доставките се извършват с транспорт на Изпълнителя, за негова сметка в склада на “Водоснабдяване и канализация” ООД в гр. Силистра, като видовете и количествата по всяка доставка ще се уточняват в текущите заявки от Възложителя.

Начин на образуване на предлаганата цена: Цените са в български лева, без включен ДДС, франко базата на възложителя, с всички включени разходи по доставката. Цените се посочват до втория знак след десетичната запетая.

 Начин на плащане - Възложителят заплаща на Изпълнителя доставените от него изделия в български лева, по банков път, срещу издадена фактура, в срок съгласно разпоредбите на чл. 303а, ал.2 от Търговския закон.

Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ) месеца.

Критерий за оценка на офертата: Класирането на офертите се извършва, като икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерии за възлагане: „най-ниска цена”.

Документи за изтегляне

документи

11.05.2018 Протокол №121.05.2018 Протокол №221.05.2018 Доклад21.05.2018 Решение27.06.2018 Обявление за възложена поръчка - АОП - 85410027.06.2018 Договор по ОП1 - "АКВАРОР-БОЯДЖИЕВ И СИНОВЕ" ООД27.06.2018 Договор по ОП2 - "АКВАРОР-БОЯДЖИЕВ И СИНОВЕ" ООД

Документация

11.04.2018 Решение - АОП - 84167211.04.2018 Обявление - АОП - 84170511.04.2018 Документация - Съдържание11.04.2018 ЕЕДОП-Образец11.04.2018 Условия11.04.2018 Технически спецификации11.04.2018 Техническо приложение - Образец11.04.2018 Техническо предложение - Образец11.04.2018 Ценово приложение - Образец11.04.2018 Ценово предложение - Образец11.04.2018 Декларации-Образци11.04.2018 Договор ОП1 - Проект11.04.2018 Договор ОП2 - Проект11.04.2018 Указания

Информация

13.04.2018 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - АОП - 84218713.04.2018 Условия - Промяна11.05.2018 съобщение за отваряне на ценови предложения

назад