Вход за клиенти

ВходРегистрацияЗабравена парола

086/820 562

денонощен телефон

Телефонен указател

Управление:
086/820-559; 086/820-560

факс: 086/820-558

проверка на сметки:
086/820-566; 086/820-567

00513-2017-0003-ДОСТАВКА НА ВОДОМЕРИ ЗА СТУДЕНА ПИТЕЙНА ВОДА И КОМПОНЕНТИ ЗА СИСТЕМИ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОТЧИТАНЕ

Вид на процедурата – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ.

Възложителят обявява настоящата процедура, за възлагане на обществена поръчка по чл. 18, ал. 1, т.12 от ЗОП. 

Правно основание, мотиви :   Съгласно чл.19, ал.2 от ЗОП в качеството си на секторен възложител и  чл.20 , ал.2 от ЗОП.

Прогнозната стойност на поръчката, е в рамките на стойностните прагове за доставки по чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП.

За нерегламентираните в настоящата документацията за участие  условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите му нормативни актове, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката.

Обект на поръчката: Доставка.

Предмет на поръчката:  Кандидатите участват в процедурата за цялостна доставка на нови водомери и компоненти за системи за дистанционно отчитане, по видове, както е посочено в Техническите спецификации към настоящата документация:

-Доставка на Едноструйни сухи водомери за студена питейна вода;

-Доставка на Многоструйни и Бутални водомери за студена питейна вода;

-Доставка на Волтманови водомери за студена питейна вода;

-Доставка на Компоненти за системи за дистанционно отчитане на водомери;

-Доставка на Водомери с възможност за дистанционно ограничаване на водоподаването;

-Доставка на водомерни шахти в комплект със спирателен кран, обратен клапан и водомер.

Изискванията на възложителя към изделията предмет на поръчката са представени в Техническите спецификации към настоящата документация. Прогнозна стойност:  – 200 000 лв.

Възможност за представяне на оферти: Участниците подават оферти за цялостно участие.

Възможност за представяне на варианти на офертите – не се предвижда възможност за представяне на варианти на офертите

Източник на финансиране: собствени средства.

Място на изпълнение на поръчката - Доставките се извършват с транспорт на Изпълнителя, за негова сметка в склада на “ВиК” ООД в гр.Силистра, като видовете и количествата по всяка доставка ще се уточняват в текущите заявки от Възложителя.

Начин на образуване на предлаганата цена: Цените са в български лева, без включен ДДС, франко базата на възложителя, с всички включени разходи  по доставката. Цените се посочват до втория знак  след десетичната запетая.

Начин на палащане - Възложителят заплаща на Изпълнителя доставените от него изделия в български лева, по банков път, срещу издадена фактура, в срок съгласно разпоредбите на чл. 303а, ал.2 от Търговския закон.

Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ) месеца.

Вид на процедурата – публично състезание.

Критерий за оценка на офертата:   Класирането на офертите се извършва, като икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерии за възлагане: „най-ниска цена”.

Изисквания към участниците.

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка, може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която е установено и които отговарят на изискванията посочени в ЗОП и обявените от Възложителя изисквания в документацията за участие.

Документи за изтегляне

документи

14.08.2017 Решение за прекратяване14.08.2017 Прекратяване на процедурата, поради не подадени оферти-800613

Документация

17.07.2017 Заглавна страница.17.07.2017 796392-Решение.17.07.2017 796391-Обявление.17.07.2017 Описание и условия.17.07.2017 Спецификация.17.07.2017 Образец ценово предложение.17.07.2017 Приложения към ценово предложение.17.07.2017 Техническо предложение-образец.17.07.2017 Приложения към техническо предложение.17.07.2017 Образци на документи, декларации.17.07.2017 Указания за подготовка на офертата.17.07.2017 Проект на договор.17.07.2017 ЕЕДОП

назад