Вход за клиенти

ВходРегистрацияЗабравена парола

086/820 562 086/851 494

денонощен телефон

Телефонен указател

Управление:
086/820-559; 086/820-560

факс: 086/820-558

проверка на сметки:
086/820-566; 086/820-567

00513-2020-0004 - „Изпитване на образци от питейни и отпадъчни води” по обособени позиции

Възложителят обявява настоящата ПРОЦЕДУРА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за възлагане на обществена поръчка съгласно чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП.

МОТИВИ: Съгласно чл. 19, ал. 2 от ЗОП в качеството си на секторен възложител и чл. 20, ал. 2 от ЗОП. Прогнозната стойност на поръчката, е в рамките на стойностните прагове за  услуги по чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП.

За нерегламентираните в настоящата документация за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите му нормативни актове, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката.

Предмет на поръчката: „Изпитване на образци от питейни и отпадъчни води” по обособени позиции.

Обособена позиция 1:  Изпитване на образци по микробиологични, химични показатели и показатели с индикаторно значение от Наредба №9/16.03.2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и от Наредба №1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.

Обособена позиция 2: Изпитване на образци по радиологични показатели от Наредба №9/16.03.2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Обособена позиция 3: Изпитване на отпадъчни води, съгласно изискванията на съответните разрешителни за заустване за канализационни системи на гр. Силистра, гр. Главиница и гр. Тутракан.

Обособена позиция 4: Изпитване на образци за съдържание на пестициди от Наредба №9/16.03.2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

 

Прогнозна стойност: Прогнозна обща стойност на поръчката е 205 000лв. (двеста и пет хиляди) лева без ДДС:

Обособена позиция 1: Прогнозна стойност - 120 000лв. (сто и двадесет хиляди) лева без ДДС.

Обособена позиция 2: Прогнозна стойност - 42 000 лв. (четиридесет и две хиляди) лева без ДДС.

Обособена позиция 3: Прогнозна стойност - 22 000 лв. (двадесет и две хиляди) лева без ДДС.

Обособена позиция 4: Прогнозна стойност - 21 000лв. (двадесет и една хиляди) лева без ДДС.

Обект на поръчката: Услуга.

Възможност за представяне на варианти на офертите – не се предвижда възможност за представяне на варианти на офертите.

Място на изпълнение: Лабораториите на изпълнителите.

Срок на валидност на офертите: Срокът на валидност на офертите е 120 (сто и двадесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. Когато срокът е изтекъл, възложителят кани участниците да потвърдят валидността на офертите си за определен от него нов срок. Участник, който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие.

Срокът за изпълнение на услугите: 24 (двадесет и четири) месеца или до достигане максималната прогнозна стойност на договорите, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано.

Финансирането на обществената поръчка е със собствени средства на Възложителя.

Настоящата обществена поръчка ще бъде възложена по критерий: „най-ниска цена”.  

Възложителят не изисква гаранция за изпълнение.

Документи за изтегляне

Документация

06.02.2020 Решение06.02.2020 Обявление06.02.2020 Документация06.02.2020 ЕЕДОП - Образец06.02.2020 Техническа спецификация06.02.2020 Техническо предложение - Образец06.02.2020 Ценово предложение - Образец06.02.2020 Ценово приложение06.02.2020 Образец06.02.2020 Договор ОП1 - Проект06.02.2020 Договор ОП2 - Проект06.02.2020 Договор ОП3 - Проект06.02.2020 Договор ОП4 - Проект

назад