Вход за клиенти

ВходРегистрацияЗабравена парола

086/820 562 086/851 494

денонощен телефон

Телефонен указател

Управление:
086/820-559; 086/820-560

факс: 086/820-558

проверка на сметки:
086/820-566; 086/820-567

9096888 - „Приемане и извозване на отпадъци, образувани от дейността на „Водоснабдяване и канализация ООД – Силистра” по обособени позиции

Предмет на поръчката: „Приемане и извозване на отпадъци, образувани от дейността на „Водоснабдяване и канализация ООД – Силистра” по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция №1: Приемане и извозване на отпадъци 19 08 01 - Отпадъци от решетки и сита, и 19 08 02 - Отпадъци от пясъкоуловители.
Обособена позиция №2: Приемане и извозване на отпадък 19 08 05 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на населени места.
Прогнозна стойност на поръчката: Общата прогнозната стойност на поръчката е 69 000 (шестдесет и девет хиляди) лв. без ДДС.
Обособена позиция №1: Прогнозна стойност - 1 000 (хиляда) лв. без ДДС
Обособена позиция №2: Прогнозна стойност -  68 000 (шестдесет и осем хиляди) лв. без ДДС
Обект на поръчката: Услуга.
Възможност за представяне на варианти на офертите – не се предвижда възможност за представяне на варианти на офертите.
Срок на валидност на офертите: Срокът на валидност на офертите е 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. Когато срокът е изтекъл, възложителят кани участниците да потвърдят валидността на офертите си за определен от него нов срок. Участник, който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие.
Срокът за изпълнение на услугите: 12 (дванадесет) месеца или до достигане на максимално допустимата прогнозна стойност на договорите, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано.
Място на изпълнение: При изпълнение на поръчката по обособена позиция №1 следва да се извършва приемане и извозване на отпадъци с кодове 19 08 01 (Отпадъци от решетки и сита) и 19 08 02 (Отпадъци от пясъкоуловители), образувани на площадка на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Силистра:
-Площадка - РПСОВ Силистра, с адрес: с. Айдемир, област Силистра, местност „При Деленки“.
При изпълнение на поръчката по обособена позиция №2 следва да се извършва приемане и извозване на отпадък с код 19 08 05 (Утайки от пречистване на отпадъчни води на населени места), образуван на площадка на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Силистра:
-Площадка - РПСОВ Силистра, с адрес: с. Айдемир, област Силистра, местност „При Деленки“.
Финансирането на обществената поръчка е със собствени средства на Възложителя.
Настоящата обществена поръчка ще бъде възложена по критерий: „най-ниска цена”. 
Възложителят не поставя изискване за гаранция.
 

Документи за изтегляне

документи

27.03.2020 Протокол06.04.2020 Договор - "СИРИУС СТАР БГ" ЕООД - ОП2

Документация

06.03.2020 Обява06.03.2020 Документация06.03.2020 Техническа спецификация06.03.2020 Техническо предложение06.03.2020 Ценово предложение06.03.2020 Списък06.03.2020 Декларация чл. 192, ал. 3 от ЗОП06.03.2020 Договор ОП1 - Проект06.03.2020 Договор ОП2 - Проект

Информация

06.03.2020 Информация за публикувана обява - 909688818.03.2020 Информация за удължаване на срока за подаване на оферти - 909729718.03.2020 Съобщение за удължаване на срока

назад