Вход за клиенти

ВходРегистрацияЗабравена парола

086/820 562 086/851 494

денонощен телефон

Телефонен указател

Управление:
086/820-559; 086/820-560

факс: 086/820-558

проверка на сметки:
086/820-566; 086/820-567

00513-2018-0001 ДОСТАВКА НА ТРЪБИ И ФИТИНГИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОПРОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ

Вид на процедурата – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ.

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 18, ал. 1, т.12 от ЗОП. 

Правно основание, мотиви : „ВиК” ООД – гр. Силистра в качеството си на секторен възложител, на основание чл. 19, ал.2 от ЗОП, във връзка с чл. 20, ал. 2, т.2 от ЗОП прилага процедурата по чл. 18, ал1 ,т.12 от ЗОП когато обществени поръчки имат прогнозна стойност за доставки и услуги от 70 000 лв. без ДДС до 817 524 лв. без ДДС . Предвид прогнозната стойност на поръчката, безспорно е налице възможност и условия същата да бъде възложена по предвидения в цитирания текст ред за провеждане на публично състезание и при условие на чл. 178 от ЗОП.

За нерегламентираните в настоящата документацията за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите му нормативни актове, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката.

Обект на поръчката: Доставка.

Предмет на поръчката: „ДОСТАВКА НА ТРЪБИ И ФИТИНГИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОПРОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ”

Обособена позиция № 1: ТРЪБИ  ОТ ПОЛИЕТИЛЕН ВИСОКА ПЛЪТНОСТ, ТИП 100;

Обособена позиция № 2: ФИТИНГИ ЗА ЗАВАРЯВАНЕ, ФИТИНГИ  ЗА БЪРЗИ МЕХАНИЧНИ ВРЪЗКИ И ВОДОВЗЕМНИ СКОБИ;

Обособена позиция № 3: ДВУСЛОЙНИ ГОФРИРАНИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ /ПП/ ТРЪБИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ SN 8 С ДИАМЕТРИ ОТ DN 160 ДО DN 800 И ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА ДВУСЛОЙНИ ГОФРИРАНИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ /ПП/ТРЪБИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ;

Обособена позиция № 4: PVC ТРЪБИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ SN 8 С ДИАМЕТРИ ОТ DN 110 ДО DN 315 И ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА PVC ТРЪБИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ.

Обща прогнозна стойност на поръчката: 570 000 лв. без ДДС (петстотин  и седемдесет хиляди лева).

Прогнозна стойност за Позиция №1:   420 000 лв. без ДДС;

Прогнозна стойност за Позиция №2:   90 000 лв. без ДДС;

Прогнозна стойност за Позиция №3:   30 000 лв. без ДДС;

Прогнозна стойност за Позиция №4:   30 000 лв. без ДДС.

Предметът на обществената поръчка предвижда извършване на периодични доставки, осъществявани чрез покупка на тръби и фитинги, необходими  за обезпечаване стопанската дейност на „ВиК” ООД – гр. Силистра, с технически параметри и характеристики, подробно описани в техническата спецификация. Поръчката ще се изпълнява чрез периодични доставки в количества, определени по предварителни писмени заявки на Възложителя за необходимите тръби и фитинги, съобразно нуждите на дружеството и извършване на бързи доставки при аварийни нужди в съответствие с предложената оферта на участника, определен за Изпълнител на обществената поръчка. Обособените позиции и включените в тях стоки са описани подробно в Техническата спецификация.

Възможност за представяне на оферти: Участниците могат да подават оферти за една или повече обособени позиции.

Възможност за представяне на варианти на офертите – не се предвижда възможност за представяне на варианти на офертите.

Източник на финансиране: собствени средства на Възложителя.

Място на изпълнение на поръчката: Доставката на стоки се извършва от Изпълнителя до централна складова база на Възложителя на адрес: гр. Силистра, ул. ”Баба Тонка” 19. Конкретните доставки по вид и количество ще са определени в предварителна писмена заявка за доставка на стоките.

Начин на образуване на предлаганата цена: Цените са в български лева, без включен ДДС, франко базата на Възложителя с всички включени разходи  по доставката. Цените се посочват до втория знак след десетичната запетая.

Срокът за изпълнение на поръчката е 36 (тридесет и шест ) месеца, считано от датата на подписването му или до изчерпване на финансовия ресурс посочен като прогнозна стойност за съответната обособена позиция.

Гаранция за изпълнение: Възложителят определя гаранция за изпълнение на договора за доставка в размер на 3% (три процента) от прогнозната стойност на поръчката, в зависимост от обособената позиция за която се сключва договора.

Критерий за оценка на офертата:  Класирането на офертите се извършва, като икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерии за възлагане: „най-ниска цена”.

Документи за изтегляне

документи

13.03.2018 Протокол №121.03.2018 Протокол №205.04.2018 Протокол №305.04.2018 Доклад05.04.2018 Решение02.05.2018 Решение - Изменение02.05.2018 Обявление за възложена поръчка - АОП - 84514202.05.2018 Договор и приложения - "Панайот Пейчев" ЕООД - ОП102.05.2018 Договор и приложения - "Панайот Пейчев" ЕООД - ОП202.05.2018 Договор и приложения - "Панайот Пейчев" ЕООД - ОП422.05.2018 Обявление за възложена поръчка - ОП3 - АОП - 84804822.05.2018 Договор и приложения - "Панайот Пейчев" ЕООД - ОП3

Документация

13.02.2018 Решение-АОП-82971913.02.2018 Обявление-АОП-82972413.02.2018 Заглавна страница13.02.2018 ЕЕДОП-Образец13.02.2018 Условия13.02.2018 Технически спецификации13.02.2018 Технически спецификации-Приложения13.02.2018 Техническо предложение-Образец13.02.2018 Ценово приложение13.02.2018 Ценово предложение-Образец13.02.2018 Декларации-Образци13.02.2018 Договор-Проект13.02.2018 Указания

Информация

22.02.2018 Запитване - Отговор13.03.2018 Съобщение за отваряне на ценовите предложения

назад