Вход за клиенти

ВходРегистрацияЗабравена парола

086/820 562 086/851 494

денонощен телефон

Телефонен указател

Управление:
086/820-559; 086/820-560

факс: 086/820-558

проверка на сметки:
086/820-566; 086/820-567

00513-2017-0007 Доставка на тръби и фитинги, предназначени за изграждане на водопроводни и канализационни системи

Вид на процедурата – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ.

Правно основание, мотиви : Съгласно чл.19, ал.2 от ЗОП в качеството си на секторен възложител и  чл.20 , ал.2 от ЗОП.

Прогнозната стойност на поръчката е в рамките на стойностните прагове за доставки по чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП.

Обект на поръчката: Доставка.

 

Предмет на поръчката: „ДОСТАВКА НА ТРЪБИ И ФИТИНГИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОПРОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ”

 

Обособена позиция № 1:ТРЪБИ  ОТ ПОЛИЕТИЛЕН ВИСОКА ПЛЪТНОСТ, ТИП 100;

Обособена позиция № 2:ФИТИНГИ ЗА ЗАВАРЯВАНЕ, ФИТИНГИ  ЗА БЪРЗИ МЕХАНИЧНИ ВРЪЗКИ И ВОДОВЗЕМНИ СКОБИ;

Обособена позиция № 3: ДВУСЛОЙНИ ГОФРИРАНИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ /ПП/ ТРЪБИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ SN 8 С ДИАМЕТРИ ОТ DN 160 ДО DN 800 И ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА ДВУСЛОЙНИ ГОФРИРАНИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ /ПП/ТРЪБИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ;

Обособена позиция № 4: PVC ТРЪБИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ SN 8 С ДИАМЕТРИ ОТ DN 110 ДО DN 315 И ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА PVC ТРЪБИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ.

 

Обща прогнозна стойност на поръчката: 570 000 лв. без ДДС (петстотин  и седемдесет хиляди лева).

Прогнозна стойност за Позиция №1:   420 000 лв. без ДДС;

Прогнозна стойност за Позиция №2:   90 000 лв. без ДДС;

Прогнозна стойност за Позиция №3:   30 000 лв. без ДДС;

Прогнозна стойност за Позиция №4:   30 000 лв. без ДДС;

 

Възможност за представяне на оферти: Участниците могат да подават оферти за една или повече обособени позиции.

Възможност за представяне на варианти на офертите – не се предвижда възможност за представяне на варианти на офертите

Източник на финансиране: собствени средства на Възложителя.

Място на изпълнение:Доставката на стоки се извършва от Изпълнителя до централна складова база на Възложителя на адрес: гр. Силистра, ул. ”Баба Тонка” 19. Конкретните доставки по вид и количество са определени в предварителна писмена заявка за доставка на стоките.

Начин на образуване на предлаганата цена: Цените са в български лева, без включен ДДС, франко базата на възложителя с всички включени разходи  по доставката.Цените се посочват до втория знак след десетичната запетая.

Срокът за изпълнение на поръчката е 36 (ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ) месеца 36 /тридесет и шест/  месеца, считано от датата на подписването на договора или до изчерпване на финансовия ресурс посочен като прогнозна стойност – което събитие настъпи по-рано.

 

Документи за изтегляне

документи

15.01.2018 Решение за прекратява15.01.2018 Решение за прекратяване - АОП - 824577

Документация

28.12.2017 Решение за откриване на процедура-АОП-82179728.12.2017 Обявление-АОП-82179929.12.2017 Заглавна страница28.12.2017 ЕЕДОП28.12.2017 Техническо предложение-Образец28.12.2017 Ценово предложение28.12.2017 Ценово предложение-Образец28.12.2017 Спецификация28.12.2017 Условия за участие28.12.2017 Образци на документи, декларации28.12.2017 Договор-Образец28.12.2017 Указания

Информация

02.01.2018 Отговор-Запитване по документацията10.01.2018 Отговор-Запитване по документацията

назад