Вход за клиенти

ВходРегистрацияЗабравена парола

086/820 562 086/851 494

денонощен телефон

Телефонен указател

Управление:
086/820-559; 086/820-560

факс: 086/820-558

проверка на сметки:
086/820-566; 086/820-567

9079261 - „Изготвяне на документации за обществени поръчки за дейностите по проект „Доизграждане и реконструкция на ВиК мрежи в обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Силистра“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“,

Кратко описание на предмета:
    „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр. Силистра, предвижда да подаде проектно предложение за проект „Доизграждане и реконструкция на ВиК мрежи в обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Силистра“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
    Основните цели на проекта са постигане на съответствие с националното и европейското законодателство в областта на питейните води, както и повишаване на ефективността на системите и съоръженията за използване на водните ресурси.
    Настоящата обществена поръчка включва в обхвата си предоставянето на услуги за изготвяне на документациите за възлагане на обществените поръчки, предвидени по проект „Доизграждане и реконструкция на ВиК мрежи в обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Силистра“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове“.

Общата прогнозна стойност на настоящата поръчка е в размер на 68 000,00 лв. (шестдесет и осем хиляди лева) без включен ДДС.
    Общата цена, предложена от Участник, не трябва да надхвърля посочената по-горе обща прогнозна стойност. Участник, предложил цена, по-висока от прогнозната стойност ще бъде отстранен от участие в процедурата. В цената, предложена от участника, се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката, в описания вид и обхват в Техническата спецификация.
Източник на финансиране
    Възложителят обявява настоящата обществена поръчка, като потенциален бенефициент по проект „Доизграждане и реконструкция на ВиК мрежи в обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Силистра“.
    Проектът ще бъде финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни  фондове, като се предвижда възстановяване в рамките на проекта и на разходите за дейностите по настоящата поръчка.

Срок за изпълнение на поръчката
    Срокът на действие на договора е до изпълнение на всички поети от страните задължения, но за не повече от 2 (две) години, считано от датата на неговото подписване.
    Срокът за разработване на всяка една конкретна документация е 15 (петнадесет) календарни дни, считано от датата на писмено възлагане и предаване на необходимите изходни данни и информация от Възложителя на Изпълнителя.
Достъп до документацията на обществената поръчка
    Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията към обявата за събиране на оферти на своя Интернет адрес, в раздел "Профил на купувача".

Документи за изтегляне

документи

03.08.2018 Информация за публикивана обява - АОП - 907926114.08.2018 Информация за удължаване на срока - АОП - 907960017.09.2018 Протокол - класиране на участниците08.10.2018 Договор-"АСТАТЕРА" ЕООД

Документация

03.08.2018 Обява03.08.2018 Документация03.08.2018 Техническа спецификация03.08.2018 Документи - Образци03.08.2018 Договор - Проект

Информация

14.08.2018 Съобщение за удължаване на срока за подаване на документи

назад