Вход за клиенти

ВходРегистрацияЗабравена парола

086/820 562 086/851 494

денонощен телефон

Телефонен указател

Управление:
086/820-559; 086/820-560

факс: 086/820-558

проверка на сметки:
086/820-566; 086/820-567

9076498 - Доставка на резервни части за багери NEW HOLLAND LB95B, NEW HOLLAND B110B, NEW HOLLAND B115B.

Предмет на поръчката: „Доставка на резервни части за багери  NEW HOLLAND LB95B, NEW HOLLAND В110В, NEW HOLLAND В115В ”  

 

Правно основание: Възложителят отправя настоящата обява при спазване на разпоредбите на глава двадесет и шест от ЗОП.

 

Прогнозна стойност:   28 000,00 лв. без ДДС

 

Посочените стойности са ориентировъчни, Възложителят заявява необходимите количества според потребностите си.

 

Източник на финансиране: собствени средства.

 

Начин на образуване на предлаганата цена: Цените са в български лева, без включен ДДС, франко базата на Възложителя в гр.Силистра.

 

Срок за изпълнение на поръчката: 12 месеца от датата на влизане в сила на договора или до достигане на праговете указани в чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП.

 

Място на изпълнение на поръчката.

Базата на Възложителя, на адрес: гр.Силистра, ул.”Баба Тонка” 19.

 

Гаранция за изпълнение.

 Възложителят определя гаранция за изпълнение на договора за доставка в размер на 3% (три процента) от прогнозната стойност на поръчката.

Документи за изтегляне

документи

27.06.2018 Протокол-Класиране10.07.2018 Договор - "ИнтерАгри България" АД

Документация

28.05.2018 Обява28.05.2018 Информация за публикувана обява - АОП - 907649828.05.2018 Условия28.05.2018 Техническа спецификация28.05.2018 Техническо предложение - Образец28.05.2018 Ценово приложение28.05.2018 Ценово предложение - Образец28.05.2018 Договор - Проект

Информация

08.06.2018 Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти08.06.2018 Информация за удължаване на срока за подаване на оферти-АОП-9076999

назад