Вход за клиенти

ВходРегистрацияЗабравена парола

086/820 562 086/851 494

денонощен телефон

Телефонен указател

Управление:
086/820-559; 086/820-560

факс: 086/820-558

проверка на сметки:
086/820-566; 086/820-567

9075564 - РЕМОНТ НА БЪЛГАРСКИ И ВНОСНИ ПОМПЕНИ АГРЕГАТИ ЗА ПИТЕЙНА ВОДА

Предмет на поръчката: Ремонт на български и вносни помпени агрегати  за питейна вода, както следва:

Обособена позиция 1: Ремонт на асинхронни двигатели за хоризонтални помпени агрeгати за питейна вода.

Обособена позиция 2: Ремонт на потопяеми помпени агрегати за питейна вода.

Същността на услугата е ремонт и пренавиване статорите на асинхронни двигатели за хоризонтални помпени агрегати и ремонт на потопяеми помпени агрегати за питейна вода, включително пренавиване на двигателите им.

Участниците могат да подават оферти за една или повече обособени позиции.

Правно основание: Възложителят отправя настоящата обява при спазване на разпоредбите на глава двадесет и шест от ЗОП.

Прогнозна стойност:   70 000,00 лв. без ДДС

 За обособена позиция №1 – 45 000,00 лв. без ДДС

 За обособена позиция №2 – 25 000,00 лв. без ДДС

Посочените стойности са ориентировъчни, Възложителят заявява необходимите количества според потребностите си.

Източник на финансиране: собствени средства на Възложителя.

Начин на образуване на предлаганата цена:

Цените са в български лева, без включен ДДС, франко базата на Възложителя в гр. Силистра.

Критерий за възлагане: оценката на офертите ще се извърши по критерий „най-ниска цена”.

Срок за изпълнение на поръчката: 24 (двадесет и четири) месеца от датата на влизане в сила на договора.

Място на изпълнение на поръчката: базата на Възложителя на адрес: гр. Силистра, ул. ”Баба Тонка” 19.

Гаранция за изпълнение: Възложителят определя гаранция за изпълнение на договора за доставка в размер на 3% (три процента) от прогнозната стойност на поръчката съгласно обособената позиция за която се сключва договора.

Документи за изтегляне

документи

21.05.2018 Протокол - избор на Изпълнител07.06.2018 Договор по ОП1 - "ЕЛЕКТРА ПОМП" ООД07.06.2018 Договор по ОП2 - "ЕЛЕКТРА ПОМП" ООД

Документация

02.05.2018 Обява02.05.2018 Информация за публикувана обява - АОП - 907556402.05.2018 Условия02.05.2018 Техническа спецификация02.05.2018 Техническо предложение - Образец02.05.2018 Ценови приложения - Образец02.05.2018 Ценово предложение - Образец02.05.2018 Декларации - Образци02.05.2018 Договор - Проект - ОП102.05.2018 Договор - Проект - ОП2

Информация

15.05.2018 Информация за удължаване на срока за подаване на оферти - АОП - 907604015.05.2018 Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти

назад