Вход за клиенти

ВходРегистрацияЗабравена парола

086/820 562 086/851 494

денонощен телефон

Телефонен указател

Управление:
086/820-559; 086/820-560

факс: 086/820-558

проверка на сметки:
086/820-566; 086/820-567

00513-2019-0001 - Доставка на горива за отопление.

Вид на процедурата: Договаряне без предварителна покана за участие.
Правно основание, мотиви: чл. 138, ал.1, във връзка с чл. 79, ал.1, т.7 от ЗОП.
Прогнозна стойност: По-малка или равна на праговите стойности по чл. 20, ал.1 от ЗОП.
Прогнозна стойност на поръчката: 70 000 (седемдесет хиляди) лв. без ДДС.
Източник на финансиране: Собствени средства.
Обект на поръчката: Доставки.
Срок за изпълнение на поръчката: 20 (двадесет) месеца.
Доставка на горива за отопление, а именно: Дизел. Прогнозни количества: 40 000л. (четиридесет хиляди литра).
Зареждането на горива за отопление, трябва да е съобразено с изискванията на действащите нормативни документи за извършване на такава дейност.
Срокът за изпълнение на поръчката е от сключването на договора за обществена поръчка за срок от 20 (двадесет) месеца. Посочените количества са прогнозни за срока на действие на договора, който е 20 (двадесет) месеца и не задължават Възложителя да ги закупи в пълен обем. При изпълнение на поръчката количествата на закупените горива ще се определят от реалните нужди и потребности на Купувача за срока на действие на договора.

Документи за изтегляне

документи

01.03.2019 Договор - "САКСА" ООД01.03.2019 Обявление за възложена поръчка - АОП - 897319

Документация

28.01.2019 Решение за откриване на процедура - 890929

назад