Вход за клиенти

ВходРегистрацияЗабравена парола

086/820 562 086/851 494

денонощен телефон

Телефонен указател

Управление:
086/820-559; 086/820-560

факс: 086/820-558

проверка на сметки:
086/820-566; 086/820-567

9086112 - Предварителна оценка на съответствие на идейни проекти за обекти: „Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в гр. Силистра, с. Айдемир и с. Калипетрово“, „Реконструкция на водопроводната мрежа в гр. Тутракан“, „Реконструкция на външни довеждащи

Кратко описание: Настоящата обществена поръчка включва в обхвата си предоставянето на услуги за извършване на предварителна оценка за съответствие по чл. 142, ал. 2 от ЗУТ на идейни инвестиционни проекти за обекти, за които „ВиК“ ООД, гр. Силистра предвижда да кандидатства с проект за финансиране от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
За ВиК оператор „ВиК“ ООД, гр. Силистра е разработено РПИП, в което са определени границите и товарите на замърсяване на агломерациите с над 10 000 еквивалент жители, анализирана е съществуващата ситуация на ВиК инфраструктурата, дефинирани са необходимите мерки за постигане на съответствие, обединени в цялостно инвестиционно предложение.
В процес на подготовка и съгласуване са идейни инвестиционни проекти за следните обекти:
1. „Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в гр. Силистра, с. Айдемир и с. Калипетрово “
- Реконструкция на ВиК мрежи, гр. Силистра;
- Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи, с. Калипетрово;
- Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи, с. Айдемир.
2. „Реконструкция на водопроводната мрежа в гр. Тутракан“ 
3. „Реконструкция на външни довеждащи водопроводи към агломерация Силистра“
4. „Реконструкция на външни довеждащи водопроводи към гр. Тутракан“.
Съобразно чл. 141, ал. 1 от ЗУТ идейните инвестиционни проекти се съгласуват от главният архитект на общината въз основа на предварителна оценка на съответствието по чл. 142, ал. 2 от ЗУТ. Съгласуването на идейните проекти е основание за продължаване на проектирането в следващи фази - чл. 141, ал. 9 от ЗУТ.
В рамките на настоящата обществена поръчка, избраният за изпълнител участник ще трябва да извърши предварителна оценка за съответствие на идейните инвестиционни проекти за посочените обекти, като същата следва да е за съответствие с предвижданията на подробния устройствен план, с правилата и нормативите по устройство на територията, с изискванията към строежите съгласно нормативните актове за функционалност, транспортна достъпност, опазване на околната среда и здравната защита, както и за взаимната съгласуваност между отделните части на проектите. Следва да се извърши и оценка за съответствието на част „Конструктивна“ по чл. 142, ал. 10 от ЗУТ (когато е приложимо за издаване на разрешително за строеж).
Подробна информация за подлежащите на изпълнение услуги е дадена в приложената към настоящата документация техническа спецификация.
Общата прогнозна стойност на настоящата поръчка е в размер на 69 000,00 лв. (шестдесет и девет хиляди лева) без включен ДДС.
Източник на финансиране
Възложителят обявява настоящата обществена поръчка, като потенциален бенефициент по проект финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни  фондове, като се предвижда възстановяване в рамките на проекта и на разходите за дейностите по настоящата поръчка.
Срокът на действие на договора е до изпълнение на всички поети от страните задължения, но за не повече от 2 (две) години, считано от датата на неговото подписване.
Срокът за извършване на предварителната оценка за съответствие по чл. 142, ал. 2 от ЗУТ за всеки един от идейните проекти предмет на настоящата обществена поръчка е 28 (двадесет и осем) работни дни, считано от датата на писмено възлагане и предаване на идейният инвестиционен проект, комплектован с необходимата за целта информация от Възложителя на Изпълнителя.
Гаранцията за изпълнение, съгласно чл. 111, ал. 2 от ЗОП, е определена в размер на 5 % от стойността на договора за обществена поръчка без ДДС.
Настоящата обществена поръчка ще бъде възложена по критерий: „оптимално съотношение качество/цена“.
Показатели за оценяване:
А) ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛ (ТП) – Оценява предложените организация и начин на изпълнение на отделните дейности и поддейности и е с относителна тежест 50 %;
Б) ФИНАНСОВ ПОКАЗАТЕЛ (ФП) – Оценява предложената от участника цена за изпълнение на поръчката и е с относителна тежест 50 %.
Комплексната оценка (КО) на офертата на участник се изчислява по следната формула: КО = ТП + ФП
Максималната възможна стойност на КО е 100 точки!
Срок за получаване на оферти: 11.03.2019г. до 17:00ч.
Място: гр. Силистра, ул. "Баба Тонка" 19, ет.2, технически секретар.

Документи за изтегляне

документи

22.04.2019 Протокол - класиране05.06.2019 Договор и приложения

Документация

26.02.2019 Обява26.02.2019 Информация за публикувана обява - АОП - 908611226.02.2019 Документация към обява за събиране на оферти26.02.2019 Документи - Образци26.02.2019 Техническо задание26.02.2019 Проект на договор

назад