Вход за клиенти

ВходРегистрацияЗабравена парола

086/820 562 086/851 494

денонощен телефон

Телефонен указател

Управление:
086/820-559; 086/820-560

факс: 086/820-558

проверка на сметки:
086/820-566; 086/820-567

00513-2020-0003 - УПРАЖНЯВАНЕ НА НСН И ИЗПЪЛНЯВАНЕ НА ФУНКЦИИТЕ НА ИНЖЕНЕР ПО ФИДИК ЗА ОБЕКТИ, СВЪРЗАНИ С ВиК МРЕЖИ гр. СИЛИСТРА В с. АЙДЕМИР И с.КАЛИПЕТРОВО

УПРАЖНЯВАНЕ НА НСН И ИЗПЪЛНЯВАНЕ НА ФУНКЦИИТЕ НА ИНЖЕНЕР ПО ФИДИК ЗА ОБЕКТИ, СВЪРЗАНИ С ВиК МРЕЖИ гр. СИЛИСТРА В с. АЙДЕМИР И с.КАЛИПЕТРОВО

Проект № BG16M1OP002-1.016-0005 „Изграждане на ВиК инфраструктура за обособена територия на „ВиК“ ООД –Силистра, АДБФП № Д-34-66/21.08.2019г. по ОП“Околна среда“2014-2020г.
Предмет на поръчката:
Настоящата открита процедура е за възлагане на обществена поръчка с предмет:  ’’Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК за обекти, свързани с ВиК мрежи в гр. Силистра в с. Айдемир и с. Калипетрово”
Обект на настоящата обществена поръчка:
„Предоставяне на услуга“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 ЗОП.
Вид на процедурата:
Открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 ЗОП.
Правно основание за откриване на процедурата:
чл. 3, ал. 1, т. 3, чл. 5, ал. 4, т. 2, чл. 20, ал. 1, т. 3, буква „б“, предложение второ, чл. 18, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 132, предложение първо и чл. 133 ЗОП.
Фактическо основание за провеждане на процедурата:
Необходимост от изпълнението на финкциите на Инженер по смисъла на ФИДИК, оценка на съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор по време на изпълнението на три обекта по проект - „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от "ВиК" Силистра ООД“.
Прогнозната стойност на обществената поръчка е над прага, определен с чл. 20, ал. 1, т. 3, буква „б“, предложение второ от ЗОП и не са налице условия за провеждане на друга процедура.
Общата максимално допустима прогнозна стойност на обществената поръчка е в размер на
1 090 716.97 лв. без ДДС, разпределена както следва :
Инженер по ФИДИК на обект: „Реконструкция на ВиК мрежи, гр. Силистра“– максимална прогнозна стойност в размер на 194 175,06 лв. без ДДС;
Инженер по ФИДИК на обект: „Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи, с. Калипетрово“– максимална прогнозна стойност в размер на 460 434,30 лв. без ДДС;
Инженер по ФИДИК на обект: „Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи, с. Айдемир“– максимална прогнозна стойност в размер на 436 107,61 лв. без ДДС.

Посочените стойности се явяват и максималният финансов ресурс, с който възложителят разполага за изпълнение на поръчката, т.е. прогнозните стойности представляват максимална (пределна) цена за изпълнение на договора и не следва да бъдат надвишавани. В случай че участник предложи цена за изпълнение, която е по-висока от прогнозната обща стойност, както и стойността на стойността на отделните обекти, то същият ще бъде отстранен от участие.

Финансирането на поръчката е свързано с проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" Силистра ООД“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. по процедура № BG16M10P002-1.016 с наименование „Изграждане на ВиК инфраструктура“.
Място на изпълнение:
Изпълнението на поръчката е както следва: гр. Силистра, с.Айдемир и с.Калипетрово, община Силистра, обл.Силистра, вкл. във „Водоснабдяване и канализация“ ООД - Силистра, както и съобразно необходимостите, възникващи в процеса на реализация на настоящата поръчка, офисите на Изпълнителя.
Гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договора е в размер на 3 % (три  процента) от неговата стойност без ДДС.
Гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договора се представя в една от следните форми:
а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя;
б) банкова гаранция в полза на Възложителя.
в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Документи за изтегляне

Документация

10.02.2020 Решение - 95860810.02.2020 Обявление - 95861111.02.2020 Документация11.02.2020 Опис11.02.2020 ЕЕДОП11.02.2020 Техническо предложение11.02.2020 Ценово предложение11.02.2020 Техническо задание11.02.2020 Образец на договор за инженеринг11.02.2020 Проект на договор

назад