Вход за клиенти

ВходРегистрацияЗабравена парола

086/820 562 086/851 494

денонощен телефон

Телефонен указател

Управление:
086/820-559; 086/820-560

факс: 086/820-558

проверка на сметки:
086/820-566; 086/820-567

9085181 - „Изпитване на образци от питейни и отпадъчни води” по обособени позиции

„Изпитване на образци от питейни и отпадъчни води” по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция 1:  Изпитване на образци по микробиологични и химични показатели и показатели с индикаторно значение от Наредба №9/16.03.2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно битови цели и от Наредба №1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.
*За да не се налага консервиране на пробите,задължително условие е лабораторията на изпълнителя да не е на отстояние по-голямо от 150 км. /по асфалтов път/, от лабораторията на Възложителя.
Обособена позиция 2: Изпитване на образци по радиологични показатели от Наредба №9/16.03.2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно битови цели.
Обособена позиция 3: Изпитване на отпадъчни води, съгласно разрешителни за заустване за канализационна система на гр. Силистра, гр. Главиница и гр. Тутракан.
Правно основание: Възложителят отправя настоящата обява  при спазване на разпоредбите на глава  двадесет и шест от ЗОП.
Прогнозна стойност:   69 500 лв. без ДДС
 За обособена позиция 1 – 55 000 лв. без ДДС
 За обособена позиция 2 –   5 000 лв. без ДДС
 За обособена позиция 3 –   9 500 лв. без ДДС
Посочените стойности са ориентировъчни.
Източник на финансиране: собствени средства на Възложителя.
Начин на образуване на предлаганата цена: Цените са в български лева, без включен ДДС, франко лабораторията на Възложителя, с  включени разходи за транспорт.
За обособени позиции 1 и 2 общата цена се формира като сума за колона №5 съответно на приложенията ОП1 и ОП2, за  обособена позиция 3 общата сума по колони №5, №7, №9 и №11. 
Срок за изпълнение на поръчката: 12 (дванадесет) месеца от датата на влизане в сила на договора или до достигане на прогнозните прагове.
Място на изпълнение на поръчката.
Лабораториите на изпълнителите.
Гаранция за изпълнение.
Възложителят не изисква гаранция за изпълнение.
Срок на валидност на офертите - Срокът на валидност на офертите, трябва да бъде не по-малко от 3  /три/ месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Документи за изтегляне

документи

28.01.2019 Информация за публикувана обява - 908518107.02.2019 Информация за удължаване на срока за подаване на оферти - АОП - 908543918.02.2019 Протокол №127.02.2019 Протокол №2 - Класиране13.03.2019 Договор - "СЖС БЪЛГАРИЯ" ЕООД - ОП113.03.2019 Договор - "ДИАЛ" ООД - ОП213.03.2019 Договор - "СЖС БЪЛГАРИЯ" ЕООД - ОП3

Документация

28.01.2019 Обява28.01.2019 Условия, техническа спецификация, декларации - приложения28.01.2019 Ценово приложение28.01.2019 Договор за ОП1 - Проект28.01.2019 Договор за ОП2 - Проект28.01.2019 Договор за ОП3 - Проект

Информация

07.02.2019 Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти

назад