Вход за клиенти

ВходРегистрацияЗабравена парола

086/820 562 086/851 494

денонощен телефон

Телефонен указател

Управление:
086/820-559; 086/820-560

факс: 086/820-558

проверка на сметки:
086/820-566; 086/820-567

9072073 - Изпитване на образци от питейни и отпадъчни води по обособени позиции.

Изпитване на образци от питейни и отпадъчни води по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1:  Изпитване на образци по микробиологични и химични показатели и показатели с индикаторно значение от Наредба №9/16.03.2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно битови цели и от Наредба №1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води“.

*За да не се налага консервиране на пробите,задължително условие е лабораторията на изпълнителя да не е на отстояние по-голямо от 150 км. /по асфалтов път/, от лабораторията на Възложителя.

Обособена позиция 2: Изпитване на образци по радиологични показатели от Наредба №9/16.03.2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно битови цели.

Обособена позиция 3: Изпитване на отпадъчни води, съгласно разрешителни за заустване за канализационна система на гр. Силистра, гр. Главиница и гр. Тутракан.

Преди сключване на договора, избраният за изпълнител участник предоставя на Възложителя Инструкция за подготовка, консервиране, съхранение и транспортиране на предназначените за изпитване проби. Инструкцията трябва да е съобразена с действащото законодателство, относимо към предмета на поръчката.

Източник на финансиране: собствени средства.

Начин на образуване на предлаганата цена: Цените са в български лева, без включен ДДС, франко лабораторията на Възложителя, с  включени разходи за транспорт.

За обособени позиции 1 и 2 общата цена се формира като сума за колона №5 съответно на приложенията ОП1 и ОП2, за  обособена позиция 3 общата сума по колони №5, №7, №9 и №11.

Срок за изпълнение на поръчката: 12 месеца от датата на влизане в сила на договора или до достигане на прогнозните прагове.

Място на изпълнение на поръчката - Лабораториите на изпълнителите.

Гаранция за изпълнение - Възложителят не изисква гаранция за изпълнение.

Срок на валидност на офертите - Срокът на валидност на офертите трябва да бъде не по-малко от 90  /деветдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Прогнозна стойност:   69 000 лв. без ДДС

За обособена позиция 1 – 53 000 лв. без ДДС

За обособена позиция 2 – 3 000 лв. без ДДС

За обособена позиция 3 – 13 000 лв. без ДДС

Посочените стойности са ориентировъчни.

За обособена позиция 1: Пробовземането ще се извършва с пробовземач на Възложителя. Транспортните разходи от и до Лабораторията на Възложителя са за сметка на Изпълнителя.

*Задължително условие е лабораторията на изпълнителя да не е на отстояние по-голямо от 150 км. /по асфалтов път/, от лабораторията на Възложителя .

Приблизителен брой доставки за ОП1 - 20 доставки.

За обособена позиция 2: Пробовземането ще се извършва с пробовземач на Възложителя. Транспортните разходи от и до Лабораторията на Възложителя са за сметка на Изпълнителя.

Приблизителен брой доставки за ОП1 - 2 доставки.

За обособена позиция 3: Пробовземането ще се извършва с пробовземач на Възложителя. Транспортните разходи от и до Лабораторията на Възложителя са за сметка на Изпълнителя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документи за изтегляне

документи

25.01.2018 Протокол на комисията за разглеждане и класиране - чл. 97, ал.4 от ППЗОП23.02.2018 Договор и приложения - "СЖС БЪЛГАРИЯ" ЕООД - ОП123.02.2018 Договор и приложения - "СЖС БЪЛГАРИЯ" ЕООД - ОП3

Документация

09.01.2018 Обява09.01.2018 Описание и условия, спецификации, образци на документи.09.01.2018 Ценова оферта - образец.09.01.2018 Договор - Проект за ОП109.01.2018 Договор - Проект за ОП209.01.2018 Договор - Проект ОП3

Информация

09.01.2018 Информация за публикувана обява - АОП - 907207318.01.2018 Съобщение за удължаване срока за подаване на оферти18.01.2018 Информация за удължаване на срока за подаване на оферти - АОП 907228526.02.2018 Решение за прекратяване - ОП2

назад