Вход за клиенти

ВходРегистрацияЗабравена парола

086/820 562

денонощен телефон

Телефонен указател

Управление:
086/820-559; 086/820-560

факс: 086/820-558

проверка на сметки:
086/820-566; 086/820-567

9059403-Изпитване на образци от питейни и отпадъчни води по обособени позиции.

 Изпитване на образци от питейни и отпадъчни води по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1:  Изпитване на образци по микробиологични и химични показатели и показатели с индикаторно значение от Наредба №9/16.03.2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно битови цели и Наредба №1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води“.

*За да не се налага консервиране на пробите,задължително условие е лабораторията на изпълнителя да не е на отстояние по-голямо от 150 км. /по асфалтов път/, от лабораторията на Възложителя .

Обособена позиция 2:  Изпитване на образци по  химични и органични показатели от Наредба №9/16.03.2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно битови цели.

Обособена позиция 3: Изпитване на образци по радиологични показатели от Наредба №9/16.03.2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно битови цели

Обособена позиция 4: Изпитване на отпадъчни води по показатели от Наредба №7/  14.11.2000 год.  за условията и реда за заустване на промишлени отпадъчни води в канализационна система на гр.Силистра и гр.Тутракан.

Преди сключване на договора, избраният за изпълнител участник предоставя на Възложителя Инструкция за подготовка, консервиране, съхранение и транспортиране на предназначените за изпитване проби. Инструкцията трябва да е съобразена с действащото законодателство, относимо към предмета на поръчката

Източник на финансиране: собствени средства.

Начин на образуване на предлаганата цена: Цените са в български лева, без включен ДДС, франко лабораторията на Възложителя, с  включени разходи за транспорт.

Срок за изпълнение на поръчката: 12 месеца от датата на влизане в сила на договора или до достигане на законовите прагове за този вид процедура, общо за всички позиции.

Място на изпълнение на поръчката-Лабораториите на изпълнителите.

Възложителят не изисква гаранция за изпълнение.

Срок на валидност на офертите - Срокът на валидност на офертите трябва да бъде не по-малко от 90 деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите;     

Прогнозна стойност:   69 000,00 лв. без ДДС

 За обособена позиция 1 – 23 000,00 лв. без ДДС

 За обособена позиция 2 – 29 000,00 лв. без ДДС

 За обособена позиция 3 –   8 000,00 лв. без ДДС

 За обособена позиция 4 –   9 000,00 лв. без ДДС

Посочените стойности са ориентировъчни.

За обособена позиция 1: Пробовземането ше се извършва с пробовземач на Възложителя. Транспортните разходи от и до Лабораторията на Възложителя са за сметка на Изпълнителя. Съгласно БДС не се допуска консервация на част от пробите.

*Задължително условие е лабораторията на изпълнителя да не е на отстояние по-голямо от 150 км. /по асфалтов път/, от лабораторията на Възложителя .

За обособена позиция 2: Пробовземането ше се извършва с пробовземач на Възложителя. Транспортните разходи от и до Лабораторията на Възложителя са за сметка на Изпълнителя.

 За обособена позиция 3: Пробовземането ше се извършва с пробовземач на Възложителя. Транспортните разходи от и до Лабораторията на Възложителя са за сметка на Изпълнителя.

За обособена позиция 4: Пробовземането ше се извършва с пробовземач на Възложителя. Транспортните разходи от и до Лабораторията на Възложителя са за сметка на Изпълнителя. Честота на пробовземане за гр.Силистра и гр.Главиница е един път месечно за веществата: pH, HB, БПК5, ХПК, азот и фосфор и един път на  6 /шест/ месеца за останалите вещества. Честота на пробовземане за гр.Тутракан един път на  6 /шест/ месеца.

 

Документи за изтегляне

документи

09.01.2017 Протокол на комисията за разглеждане и класиране - чл.97, ал.4 от ППЗОП.

Документация

02.12.2016 Обява.02.12.2016 Описание и условия, спецификации, образци на документи.02.12.2016 Ценова оферта, образец.02.12.2016 Проект на договор.

Информация

02.12.2016 Информация за публикувана обява.06.12.2016 Отговор – ЗАПИТВАНЕ по документацията.15.12.2016 Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти.15.12.2016 9059678-Обявление за удължаване на срока за получаване на оферти.20.02.2017 Договор и приложения - ОП2, ОП4 - СЖС България ЕООД.20.02.2017 Договор и приложения - Институт "Пушкаров".20.02.2017 Договор и приложения - ОП1 - СЖС България ЕООД.08.02.2018 Информация за изпълнен договор - Институт "Пушкаров".08.02.2018 Информация за изпълнен договор – "СЖС БЪЛГАРИЯ" ЕООД - ОП2, ОП4.16.02.2018 Информация за изпълнен договор - "СЖС БЪЛГАРИЯ" ЕООД - ОП1

назад