Вход за клиенти

ВходРегистрацияЗабравена парола

086/820 562 086/851 494

денонощен телефон

Телефонен указател

Управление:
086/820-559; 086/820-560

факс: 086/820-558

проверка на сметки:
086/820-566; 086/820-567

00513-2018-0005 - Инкасиране сумите за извършени услуги - водоснабдяване с питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на абонатите на територията на Област Силистра

Вид на процедурата – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ.
 Предмет на поръчката:  „Инкасиране сумите за из бвършени услуги - водоснабдяване с питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на абонатите  на територията на Област Силистра”
Обособени позиции:
Обособена позиция №1 – Инкасиране сумите за извършени услуги - водоснабдяване с питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на абонатите на територията на Област Силистра, включително с ресурси и софтуер на Възложителя за населените места по приложение-ОБЕКТИ.
Обособена позиция №2 - Инкасиране сумите за извършени услуги - водоснабдяване с питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на абонатите  на територията на Област Силистра, с ресурси и софтуер на Изпълнителя.
Прогнозна стойност: Прогнозна обща стойност на поръчката е 270 000 (двеста и седемдесет хиляди) лева.
- Обособена позиция №1 - Прогнозна стойност  170 000 лв.
- Обособена позиция №2 -  Прогнозна стойност 100 000 лв.

Източник на финансиране: собствени средства на Възложителя.
 Начин на образуване на предлаганата цена: Предлаганата цена представлява възнаграждение върху събраните дължими суми за получени услуги - водоснабдяване с питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води, изразено в процент.
За Обособена позиция №1 за инкасиране на суми по разпечатани компютърни фактури за всеки от обособените райони от Приложение-ОБЕКТИ:

-за инкасиране на суми до 60% за 1 месец -  процента не може да е по-висок от 1,3%
-за инкасиране на суми от 60% до 70% за 1 месец -  процента не може да е по-висок от 1,4%
-за инкасиране на суми над 70% за 1 месец -  процента не може да е по-висок от 1,5%
-за инкасиране на суми с използване на софтуер (електронната база данни) на Възложителя в градовете Силистра, Дулово, Тутракан от Приложение-ОБЕКТИ процента не може да е по-висок от 1,4%.

За Обособена позиция №2 - процента не може да е по-висок от 1,2%.

Срокът за изпълнение на поръчката е 36 (ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ) месеца.
Срокът на валидност на офертите е 6 (шест) месеца от крайния срок от получаване на офертите.
Критерий за оценка на офертата: Класирането на офертите се извършва, като икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерии за възлагане: „най-ниска цена”.
За обособена позиция №1 за най-ниска цена се счита най-ниският сбор от предложени проценти върху събраните дължими суми.
За обособена позиция №2 за най-ниска цена се счита най-ниския предложен процент върху събраните дължими суми.
Участниците в процедурата могат да подават оферти  както за комплексно изпълнение на поръчката, така и по обособени позиции.
Възложителят не допуска варианти в представяните оферти.

 

Документи за изтегляне

документи

21.08.2018 Протокол 110.09.2018 Протокол №210.09.2018 Доклад10.09.2018 Решение02.10.2018 Обявление за възложена поръчка-АОП-87065202.10.2018 Договор-ОП1-"БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД02.10.2018 Договор за обработка на лични данни-ОП1-"БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД02.10.2018 Договор-ОП2-"Изипей" АД02.10.2018 Договор за обработка на лични данни-ОП2-"Изипей" АД

Документация

27.07.2018 Решение - 85971927.07.2018 Обявление - 85972027.07.2018 Документация27.07.2018 ЕЕДОП - Образец27.07.2018 Условия27.07.2018 Техническа спецификация27.07.2018 Техническо предложение27.07.2018 Списък27.07.2018 Ценово предложение за ОП127.07.2018 Ценово предложение за ОП227.07.2018 Указания27.07.2018 Документи - Образци27.07.2018 Договор - Проект за ОП127.07.2018 Договор - Проект за ОП227.07.2018 Договор за обработка на лични данни - Проект

Информация

21.08.2018 Съобщение за отваряне на ценови предложения

назад