Вход за клиенти

ВходРегистрацияЗабравена парола

086/820 562 086/851 494

денонощен телефон

Телефонен указател

Управление:
086/820-559; 086/820-560

факс: 086/820-558

проверка на сметки:
086/820-566; 086/820-567

00513-2020-0010 - „Инженеринг за обект: „Реконструкция на външни довеждащи водопроводи към агл. Силистра“

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 133, ал. 1 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП (Открита процедура).
Предмет на настоящата обществена поръчка е Инженеринг за обект „Реконструкция на външни довеждащи водопроводи към агл. Силистра“.
Предметът на поръчката ще се изпълнява при спазване на „Договорни условия за технологично оборудване и проектиране – строителство за електро и машинно-монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от Изпълнителя. Общи условия“ – Международна Федерация на Инженерите-Консултанти (FIDIC), 1-во изд., 1999 г. (нова жълта книга на ФИДИК). „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра ще предостави горепосочените договорни условия на определения изпълнител на поръчката след сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. Към настоящата документация за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка са приложени проекта на договор за инженеринг (проектиране и строителство) със Специфичните условия.
Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗОП е „строителство“, включващо проектиране и изпълнение на строеж.
Възложителят обявява настоящата обществена поръчка, като бенефициент по АДБФП № Д-34-66/21.08.2019 г. по проект № BG16M1OP002-1.016-0005 „Изграждане на ВиК инфраструктура за обособена територия на „ВиК“ ООД, Силистра“ финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни  фондове, като в рамките на същият ще се финансират и дейностите по настоящата поръчка.
Максималната прогнозна стойност на настоящата обществена поръчка е в размер на 7582158,08 (седем милиона петстотин осемдесет и две хиляди сто петдесет и осем лева и осем стотнки без ДДС или 9 098 589,70 (девет милиона деветдесет и осем хляди петстотин осемдесет и девет лева и седемдесет стотинки) с ДДС.
Плащанията при изпълнението на поръчката ще се извършват съгласно Специфичните и Общи условия на Договора за проектиране и строителство и в съответствие с Приложението към Офертата, неразделна част от документацията за обществена поръчка.
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Обособената територия на община Силистра (гр. Силистра, с. Айдемир и с. Калипетрово).
СРОК НА ДОГОВОРА И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПОРЪЧКАТА
- Срок на договора: Срокът на договора започва да тече от датата на подписването му от двете страни и е до датата на изпълнение на всички поети от страните задължения съгласно документите, съставляващи Договора, но не по-късно от 31.08.2023 г.
- Срок за изпълнение на дейностите по поръчката (Време за завършване): Това е срокът за проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи на обекта (Време за завършване), който е по предложение на участника в календарни дни и включва периода от датата на започване на изпълнение на дейностите по договора до издаване на Сертификат за приемане от Инженера.
Не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертите.
Срокът на валидност на офертите е 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от датата, определена за краен срок за получаване на офертите, и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Обществената поръчка ще бъде възложена въз основа на „икономически най-изгодната оферта“. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество – цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

Показателите за оценка, относителната им тежест и начина на определяне на оценката по всеки от тях са посочени в Методиката за оценка, Приложение към Документацията за участие.

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % (пет на сто) от приетата договорна сума с включени провизорни суми без ДДС, която се представя от определения Изпълнител преди сключването на договора.

 

Идейният проект може да изтеглите от тук.

26.03.2020г. Във връзка с разяснение №2 може да изтеглите Приложение D с липсващите конструктивни експертизи от тук.

Документи за изтегляне

документи

30.03.2020 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - 96905523.04.2020 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - 973074

Документация

16.03.2020 Решение - 96481216.03.2020 Обявление - 96481417.03.2020 Документация17.03.2020 ЕЕДОП17.03.2020 Договор - Проект17.03.2020 Опис17.03.2020 Техническо предложение17.03.2020 Приложение към офертата17.03.2020 Предложение за изпълнение17.03.2020 Ценово предложение17.03.2020 Ценово приложение17.03.2020 Изисквания (Техническа спецификация)17.03.2020 Методика за оценка

Информация

20.03.2020 Разяснение №126.03.2020 Разяснение №227.03.2020 Разяснение №327.03.2020 Разяснение №403.04.2020 Разяснение №515.04.2020 Разяснение №6

назад