Вход за клиенти

ВходРегистрацияЗабравена парола

086/820 562 086/851 494

денонощен телефон

Телефонен указател

Управление:
086/820-559; 086/820-560

факс: 086/820-558

проверка на сметки:
086/820-566; 086/820-567

00513-2020-0008 - „Инженеринг за обект „Реконструкция на водопроводната мрежа в гр. Тутракан“.

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 133, ал. 1 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП (Открита процедура).
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Инженеринг за обект „Реконструкция на водопроводната мрежа в гр. Тутракан“.
Предметът на поръчката ще се изпълнява при спазване на „Договорни условия за технологично оборудване и проектиране – строителство за електро и машинно-монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от Изпълнителя. Общи условия“ – Международна Федерация на Инженерите-Консултанти (FIDIC), 1-во изд., 1999 г. (нова жълта книга на ФИДИК). „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра ще предостави горепосочените договорни условия на определения изпълнител на поръчката след сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. Към настоящата документация за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка са приложени проекта на договор за инженеринг (проектиране и строителство) със Специфичните условия.
Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗОП е „строителство“, включващо проектиране и изпълнение на строеж.
Възложителят обявява настоящата обществена поръчка, като бенефициент по АДБФП № Д-34-66/21.08.2019 г. по проект № BG16M1OP002-1.016-0005 „Изграждане на ВиК инфраструктура за обособена територия на „ВиК“ ООД, Силистра“ финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни  фондове, като в рамките на същият ще се финансират и дейностите по настоящата поръчка.
Максималната прогнозна стойност на настоящата обществена поръчка е в размер на 1 174 643,35 лева без ДДС (един милион сто седемдесет и четири хиляди шестстотин четиридесет и три лева и тридесет и пет стотинки без ДДС).
Плащанията при изпълнението на поръчката ще се извършват съгласно Специфичните и Общи условия на Договора за проектиране и строителство и в съответствие с Приложението към Офертата, неразделна част от документацията за обществена поръчка.
Обособената територия на „ВиК“ ООД, гр. Силистра – гр. Тутракан и навсякъде, където е необходимо.
СРОК НА ДОГОВОРА И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПОРЪЧКАТА
- Срок на договора: Срокът на договора започва да тече от датата на подписването му от двете страни и е до датата на изпълнение на всички поети от страните задължения съгласно документите, съставляващи Договора, но не по-късно от 31.08.2023 г.
- Срок за изпълнение на дейностите по поръчката (Време за завършване): Това е срокът за проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи на обекта (Време за завършване), който е по предложение на участника в календарни дни и включва периода от датата на започване на изпълнение на дейностите по договора до издаване на Сертификат за приемане от Инженера.
Срокът на валидност на офертите е 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от датата, определена за краен срок за получаване на офертите, и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.
Обществената поръчка ще бъде възложена въз основа на „икономически най-изгодната оферта“. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество - цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

Показателите за оценка, относителната им тежест и начина на определяне на оценката по всеки от тях са посочени в Методиката за оценка, Приложение към Документацията за участие.
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % (пет на сто) от приетата договорна сума с включени провизорни суми без ДДС, която се представя от определения Изпълнител преди сключването на договора.

 

Идейният проект може да изтеглите от тук.

Документи за изтегляне

документи

30.03.2020 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - 96904823.04.2020 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - 973072

Документация

16.03.2020 Решение - 96463416.03.2020 Обявление - 96463616.03.2020 Документация16.03.2020 ЕЕДОП16.03.2020 Договор - Проект16.03.2020 Опис16.03.2020 Техническо предложение16.03.2020 Приложение към офертата16.03.2020 Предложение за изпълнение16.03.2020 Ценово предложение16.03.2020 Ценово приложение16.03.2020 Изисквания (Техническа спецификация)16.03.2020 Методика за оценка

Информация

20.03.2020 Разяснение №115.04.2020 Разяснение №2

назад