Вход за клиенти

ВходРегистрацияЗабравена парола

086/820 562 086/851 494

денонощен телефон

Телефонен указател

Управление:
086/820-559; 086/820-560

факс: 086/820-558

проверка на сметки:
086/820-566; 086/820-567

00513-2018-0003 - ДОСТАВКА НА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ.

Вид на процедурата – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ.
Възложителят обявява настоящата процедура, за възлагане на обществена поръчка по чл. 18, ал. 1, т.12 от ЗОП. 

Правно основание, мотиви:  Съгласно чл.19, ал.2 от ЗОП в качеството си на секторен възложител и чл.20, ал.2 от ЗОП.
Прогнозната стойност на поръчката, е в рамките на стойностните прагове за доставки по чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП.
За нерегламентираните в настоящата документация за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите му нормативни актове, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката.

Обект на поръчката: Доставка.

Предмет на обществената поръчка: Доставка на инертни материали, разпределени по обособени позиции както следва:

ОП №1   Доставка на пясък речен 0/4 за Технически район Силистра.
Прогнозна стойност за обособената позиция – 120 000 лв.

ОП №2 Доставка на фракция скална 0-40 за Технически район Силистра.
Прогнозна стойност за обособената позиция – 160 000 лв.

ОП №3  Доставка на пясък речен непресят за Технически район Тутракан.
Прогнозна стойност за доставката           – 50 000 лв.

 ОП№4  Доставка на баластра речна 0/22,4 за Технически район Тутракан.
Прогнозна стойност за доставката                 – 10 000 лв.
ОБЩА ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА: 340 000 лв.

Характеристика на инертните материали, предмет на доставката са представени в Техническата спецификация към настоящата документация.

Вид на процедурата – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ.

Участниците в процедурата могат да подават оферти, както за комплексно изпълнение на поръчката, така и по обособени позиции.
Възложителят не допуска варианти в представяните оферти.

Срокът за изпълнение на поръчката е 36 (ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ) месеца.

Място за изпълнение на поръчката – ФРАНКО ДЕПО ИЛИ СКЛАДОВА БАЗА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на поръчката. Възложителят ще извозва за своя сметка заявените количества инертни материали.
Критерий за оценка на офертата: Класирането на офертите се извършва, като икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерии за възлагане: „най-ниска цена”.

Документи за изтегляне

документи

29.06.2018 Протокол №109.07.2018 Протокол №209.07.2018 Доклад09.07.2018 Решение07.08.2018 Обявление за възложена поръчка - АОП - 86142207.08.2018 Договор - ОП1 - "Пътстроймонтаж" ООД07.08.2018 Договор - ОП2 - "Пътстроймонтаж" ООД07.08.2018 Договор - ОП3 - "Инерт" ООД07.08.2018 Договор - ОП4 - "Инерт" ООД

Документация

04.06.2018 Решение - 84984804.06.2018 Обявление - 84987204.06.2018 Документация04.06.2018 ЕЕДОП - Образец04.06.2018 Условия04.06.2018 Технически спецификации04.06.2018 Списък с адреси на бази04.06.2018 Техническо предложение - Образец04.06.2018 Ценово предложение - Образец04.06.2018 Декларации - Образци04.06.2018 Указания04.06.2018 Договор - Проект

Информация

29.06.2018 Съобщение за дата и място на отваряне на ценови предложения

назад