Вход за клиенти

ВходРегистрацияЗабравена парола

086/820 562 086/851 494

денонощен телефон

Телефонен указател

Управление:
086/820-559; 086/820-560

факс: 086/820-558

проверка на сметки:
086/820-566; 086/820-567

00513-2017-0004 - ДОСТАВКА НА ГОРИВА И СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД, ГР. СИЛИСТРА.

Вид на процедурата: Договаряне без предварителна покана за участие.

Правно основание, мотиви: чл. 138, ал.1, във връзка с чл. 79, ал.1, т.7 от ЗОП.
Прогнозна стойност: По-голяма или равна на праговите стойности по чл. 20, ал.1 от ЗОП.

Прогнозна стойност на поръчката: 1250000лв. без ДДС.

Източник на финансиране: Собствени средства.

Обект на поръчката: Доставки.

Срок за изпълнение на поръчката: 3г. (36 месеца).
Предметът на обществената поръчка предвижда извършване на периодични доставки на горива и смазочни материали в три обособени позиции, за моторните превозни средства, механизация и отопление стопанисвани от "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Силистра в следните експлоатационни райони: 

1. Район Силистра.
2. Район Алфатар.
3. Район Дулово.
4. Район Тутракан.
5. Район Главиница.
6. Район Ситово.
7. Район Кайнарджа.
Обособена позиция №1: Доставка на Автомобилен бензин А95H, Дизелово гориво и Газ - пропан - бутан. 
Прогнозни количества: Бензин А-95H - 77,000л. (седемдесет и седем хиляди литра) - (+/– 10%); Дизелово гориво - 400,000л. (четиристотин хиляди литра) -  (+/– 10%); Газ пропан - бутан - 181,000л. (сто осемдесет и една хиляди литра) - (+/– 10%). 
Обособена позиция №2: Доставка на смазочни материали, а именно: Масло - М10Д; Масло - МХЛ - 32; Масло EP90; Масло - 15W40; Масло - 10W30. Прогнозни количества: 15 000л. (петнадесет хиляди литра) - (+/– 10%).
Обособена позиция  №3: Доставка на горива за отопление, а именно: Дизел. Прогнозни количества: 65 000л. (шестдесет и пет хиляди литра).

Зареждането на автомобилите и механизацията с горива, смазочни материали и за отопление, трябва да са съобразени с изискванията на действащите нормативни документи за извършване на такава дейност.

Срокът за изпълнение на поръчката е от сключването на договора за обществена поръчка за срок от три години. Посочените количества са прогнозни за срока на действие на договора, който е 3/три/ г. и не задължават Възложителя да ги закупи в пълен обем. При изпълнение на поръчката количествата на закупените горива и смазочни материали ще се определят от реалните нужди и потребности на Купувача за срока на действие на договора.

Документи за изтегляне

документи

14.11.2017 Обявление за възложена поръчка–АОП–81503214.11.2017 Договор-"Петрол" АД14.11.2017 Договор-"Белфагор" ЕООД14.11.2017 Договор–"ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ" ЕАД14.11.2017 Договор-"ПОЛИСАН" АД

Документация

06.10.2017 808507 - АОП - Решение за откриване на процедура

назад