Вход за клиенти

ВходРегистрацияЗабравена парола

086/820 562 086/851 494

денонощен телефон

Телефонен указател

Управление:
086/820-559; 086/820-560

факс: 086/820-558

проверка на сметки:
086/820-566; 086/820-567

00513-2019-0005 „Проектиране и изграждане на интегрирана географска информационна система“

Предметът на обществената поръчка включва разработването и внедряването на геопространствена информационна система (ГИС) за планиране и управление на водоснабдителните и канализационните услуги и инфраструктурата на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра“.
Обект на настоящата обществена поръчка е „предоставянето на услуга“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП.
Възложителят обявява настоящата обществена поръчка, като бенефициент по проект № BG16M1OP002-1.016-0005  „Изграждане на ВиК инфраструктура за обособена територия на „ВиК“ ООД, Силистра“, АДБФП №Д-34-66/21.08.2019 г., финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни  фондове, като в рамките на същият ще се финансират и дейностите по настоящата поръчка..
Прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка е в размер на 1 426 353 (един милион четиристотин двадесет и шест хиляди триста петдесет и три) лева без ДДС.
Посочената стойност се явява и максималният финансов ресурс, с който възложителят разполага за изпълнение на поръчката, т.е. прогнозната стойност представлява максимална (пределна) цена на договора и не следва да бъде надвишавана. В случай че участник предложи цена за изпълнение, която е по-висока от прогнозната стойност, то същият ще бъде отстранен от участие.
-Място на изпълнение на поръчката: Област Силистра и офисът на изпълнителя на обществената поръчка;
-Срок за изпълнение на поръчката: Срокът за изпълнение на поръчката е до 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата подписване на договора.
Не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертите.
Срокът на валидност на офертите е 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от датата, определена за краен срок за получаване на офертите, и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.
Настоящата обществена поръчка ще бъде възложена по критерий: „оптимално съотношение качество/цена“.
За сключване на договор за обществената поръчка, избраният изпълнител предоставя гаранция за изпълнение в размер на 3 % (три процента) от общата цена на договора без ДДС.
Изпълнителят предоставя и гаранция за обезпечаване на авансовото плащане в размер на 20 % (двадесет процента) от общата цена, преди изплащането на дължимия аванс по договора.
 

Документи за изтегляне

документи

07.11.2019 Обявление за възложена поръчка - прекратяване - 942899

Документация

16.09.2019 Решение за откриване на процедура - 93327316.09.2019 Обявление за поръчка - комунални услуги - 93327617.09.2019 Документация17.09.2019 ЕЕДОП17.09.2019 Техническа спецификация17.09.2019 Методика за оценка17.09.2019 Образци17.09.2019 Договор - Проект

Информация

17.09.2019 Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП26.09.2019 Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП 2-ри етап18.10.2019 Решение за прекратяване на процедурата

назад