Вход за клиенти

ВходРегистрацияЗабравена парола

086/820 562 086/851 494

денонощен телефон

Телефонен указател

Управление:
086/820-559; 086/820-560

факс: 086/820-558

проверка на сметки:
086/820-566; 086/820-567

00513-2018-0004 - ДОСТАВКА НА УНИВЕРСАЛНИ ФЛАНШОВИ АДАПТОРИ И УНИВЕРСАЛНИ МУФИ АДАПТОРИ ЗА ВОДОПРОВОДИ

Вид на процедурата – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ.
Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 18, ал. 1, т.12 от ЗОП.
Правно основание, мотиви :  Съгласно чл.19, ал.2 от ЗОП в качеството си на секторен възложител и  чл.20 , ал.2 от ЗОП.
Прогнозната стойност на поръчката е в рамките на стойностните прагове за доставки по чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП.
За нерегламентираните в настоящата документацията за участие условия по провеждане на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите му нормативни актове, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката.
Обект на поръчката: Доставка.
Предмет на поръчката:  ДОСТАВКА НА УНИВЕРСАЛНИ ФЛАНШОВИ АДАПТОРИ И УНИВЕРСАЛНИ МУФИ АДАПТОРИ ЗА ВОДОПРОВОДИ.
Прогнозна стойност: Прогнозна обща стойност на поръчката е 90 000 (деветдесет хиляди) лева.


Възможност за представяне на варианти на офертите – не се предвижда възможност за представяне на варианти на офертите.
Източник на финансиране: собствени средства на Възложителя.
Място на изпълнение: Доставката на стоки се извършва от Изпълнителя до централна складова база на Възложителя на адрес: гр. Силистра, ул. ”Баба Тонка” 19. Конкретните доставки по вид и количество са определени в предварителна писмена заявка за доставка на стоките.
Начин на образуване на предлаганата цена: Цените са в български лева, без включен ДДС, франко базата на възложителя с всички включени разходи  по доставката. Цените се посочват до втория знак след десетичната запетая.
Срокът за изпълнение на поръчката е 9 (девет) месеца.

Гаранция за изпълнение.
Възложителят определя гаранция за изпълнение на договора за доставка в размер на 3% (три процента) от прогнозната стойност на поръчката.
Определеният за изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение, съгласно посочените възможности в чл.111, ал.5 от ЗОП.
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

Критерий за оценка на офертата: Класирането на офертите се извършва, като икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерии за възлагане: „най-ниска цена”.

 

Съобщение: Поради временна невъзможност за достъп до контролния панел на сайта на vik-silistra.com - Протокол №3, Доклад и Решение са публикувани на 30.07.2018г.

Документи за изтегляне

документи

10.07.2018 Протокол №123.07.2018 Протокол №230.07.2018 Протокол №330.07.2018 Доклад30.07.2018 Решение17.09.2018 Договор- "Водком България" ООД17.09.2018 Обявление за възложена поръчка - АОП - 868001

Документация

08.06.2018 Решение - АОП - 85071108.06.2018 Обявление - АОП - 85071408.06.2018 Документация - Заглавна08.06.2018 ЕЕДОП - Образец08.06.2018 Условия08.06.2018 Техническа спецификация08.06.2018 Техническо приложение - Образец08.06.2018 Техническо предложение - Образец08.06.2018 Ценово приложение - Образец08.06.2018 Ценово предложение - Образец08.06.2018 Декларации - Образци08.06.2018 Указания08.06.2018 Договор - Проект

Информация

23.07.2018 Съобщение за отваряне на ценови предложения

назад