Вход за клиенти

ВходРегистрацияЗабравена парола

086/820 562 086/851 494

денонощен телефон

Телефонен указател

Управление:
086/820-559; 086/820-560

факс: 086/820-558

проверка на сметки:
086/820-566; 086/820-567

9064958-Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови или кредитни институции.

Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови или кредитни институции.
ОП1-Свободни парични средства-депозити.
ОП2-Платежни и свързани услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки.

Възложителят отправя настоящата обява  при спазване на разпоредбите на глава  двадесет и шест от ЗОП.

Прогнозна стойност:   40 000,00 лв. без ДДС

Посочената стойност е ориентировъчна.

Прогнозна стойност ОП1 – 20 000,00 лв. без ДДС.

Прогнозна стойност ОП2 – 20 000,00 лв. без ДДС.

Източник на финансиране: собствени средства.

Срок за изпълнение на поръчката:   36 месеца от датата на влизане в сила на договора или до достигане на праговете указани в чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП.

Място на изпълнение на поръчката-Обектите на изпълнителя на територията на Област Силистра.

Срок на валидност на офертите - Срокът на валидност на офертите трябва да бъде не по-малко от 90 деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите;   

Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, който не отговаря на изискванията на чл.54, ал.1, т.1,2,3,4,5 и 7 от ЗОП .

Участниците следва да са лицензирани с  индивидуална лицензия съгласно Закона за кредитните институции.

Участниците следва да използват HTTPS протокол за целия процес на електронно банкиране;

Участниците следва да обвързват ползването на услугата освен с име и парола и с валиден УЕП, разположен на SIM-карта във физическо устройство, без възможност за експорт на частния ключ на сертификата.

Участниците следва да блокират достъпа до услугата след до 3 последователни неуспешни влизания, като разблокирането може да стане само чрез посещение в офис на институцията.

Всеки участник има право да представи само една оферта. Свързани лица или предприятия нямат право да бъдат самостоятелни кандидати за изпълнение на поръчката.

Възложителят не допуска варианти в представяните оферти.

 

Документи за изтегляне

документи

22.06.2017 Протокол25.07.2017 Договор и приложения-Първа Инвестиционна Банка-ОП125.07.2017 Договор и приложения Първа Инвестиционна Банка-ОП225.07.2017 Договор и приложения-Алианц-ОП225.07.2017 Договор и приложения-Булбанк-ОП225.07.2017 Договор и приложения-Булбанк-ОП125.07.2017 Договор и приложения-Експресбанк-ОП125.07.2017 Договор и приложения-Експресбанк-ОП225.07.2017 Договор и приложения-Асет-ОП125.07.2017 Договор и приложения-Асет-ОП225.07.2017 Договор и приложения-ДСК-ОП125.07.2017 Договор и приложения-ДСК-ОП2

Документация

05.06.2017 Обява.05.06.2017 Условия за участие.05.06.2017 Ценово предложение-образец.05.06.2017 Спецификация.05.06.2017 Проект на договор ОП1.05.06.2017 Проект на договор - ОП2.

назад