Вход за клиенти

ВходРегистрацияЗабравена парола

086/820 562 086/851 494

денонощен телефон

Телефонен указател

Управление:
086/820-559; 086/820-560

факс: 086/820-558

проверка на сметки:
086/820-566; 086/820-567

„ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНИРАНЕ НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА ОБЕКТИ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" - ООД ГР. СИЛИСТРА”

Предмет на настоящата обществена поръчка е „ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНИРАНЕ НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА ОБЕКТИ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" - ООД  ГР. СИЛИСТРА”.
Поръчката касае доставка и покупка на нетна активна ел. енергия средно и ниско напрежение и осъществяване на задълженията на координатор на балансираща група за мрежа средно и ниско напрежение.
Изпълнителят извършва доставка за период от 12 (дванадесет) месеца на 17 900 MWh прогнозна нетна активна ел. енергия и координиране в балансираща група за обектите на "Водоснабдяване и канализация" ООД гр. Силистра плюс опция за удължаване 1 (един) месец прогнозно количество за срока на опцията е 1492 MWh.
ОПЦИЯ: Възложителят си запазва правото на „опция“ за удължаване срока на договора с един месец, с прогнозна стойност 156 660 лв.  без ДДС, от общата прогнозната стойност на поръчката, прогнозно количество за срока на опцията е 1492 MWh.
Прогнозно количество за обществената поръчка – 19 392  MWh., в т.ч.
1) 17 900 MWh извършени доставки по време на действие на договора за 12 месеца и
2) 1492 MWh стойност за упражняване на опцията за 1 месец.
Обща прогнозна стойност на поръчката: - 2 036 160 лв. без ДДС, в т.ч.
1) 1 879 500 лв. без ДДС извършени доставки по време на действие на договора за 12 месеца и
2) 156 660 лв. без ДДС стойност за упражняване на опцията за 1 месец
Администрирането на графиците и обмена на информация с ЕСО е задължение и отговорност на Изпълнителя. Възложителят няма да заплаща такса за участие в балансиращата група и санкции за излишък или недостиг на не балансите. Поради спецификата на работа на Възложителя, предложената от участника цена за нетно количество електроенергия следва да е ЕДИННА. При доставката следва да се осигури непрекъснатост на електроснабдяването и да се доставя ел. енергия с качество и по ред, съгласно предвиденото в ЗЕ и останалите нормативни актове.
Място за изпълнение на поръчката – обектите на „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Силистра. Списък на обектите, инсталирана и консумирана мощност са посочени в ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ към настоящата документация.
Подробна информация за консумираната електроенергия по обекти за 2018г - 2019г., е посочена в приложението ИНФОРМАЦИЯ ОБЕКТИ.
Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на първия регистриран график.
Срокът на валидност на офертите е 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от датата, определена за краен срок за получаване на офертите, и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.
За сключване на договор за обществената поръчка, избраният изпълнител предоставя гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет процента) от общата цена на договора без ДДС.
 

Документи за изтегляне

документи

09.01.2020 Протокол от Заседание №115.01.2020 Протокол от Заседание №215.01.2020 Доклад15.01.2020 Решение21.02.2020 Обявление за възложена поръчка - 96082321.02.2020 Договор - "ЧЕЗ Трейд България" ЕАД

Документация

29.11.2019 Решение за откриване на процедура29.11.2019 Обявление за поръчка29.11.2019 Документация29.11.2019 ЕЕДОП - образец29.11.2019 Техническа спецификация29.11.2019 Информация за обекти29.11.2019 Техническо предложение - Образец29.11.2019 Ценово предложение - Образец29.11.2019 Образци на документи29.11.2019 Договор - Проект

Информация

09.01.2020 Съобщение за отваряне на ценовите предложения

назад