Вход за клиенти

ВходРегистрацияЗабравена парола

086/820 562 086/851 494

денонощен телефон

Телефонен указател

Управление:
086/820-559; 086/820-560

факс: 086/820-558

проверка на сметки:
086/820-566; 086/820-567

9090741 - „ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА БАГЕРИ NEW HOLLAND LB95B, NEW HOLLAND В110В, NEW HOLLAND В115В“

Предмет: „ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА БАГЕРИ  NEW HOLLAND LB95B, NEW HOLLAND В110В, NEW HOLLAND В115В“.

Прогнозна стойност:  22 000,00 лв. (двадесет и две хиляди) лв. без ДДС.

Обект на поръчката: Доставка.
Източник на финансиране: собствени средства на Възложителя.
Място на изпълнение: Доставката на стоки се извършва от Изпълнителя до централна складова база на Възложителя на адрес: гр. Силистра, ул. ”Баба Тонка” 19. Конкретните доставки по вид и количество ще се определят в предварителна писменна заявка за доставка на стоките.
Срок на валидност на офертите: Срокът на валидност на офертите е 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. Когато срокът е изтекъл, възложителят кани участниците да потвърдят валидността на офертите си за определен от него нов срок. Участник, който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие.
Срок за изпълнение на поръчката: 12 (дванадесет) месеца от датата на влизане в сила на договора или до достигане на прогнозната стойност на договора.
Гаранция за изпълнение. Условия и размер.
Гаранцията за изпълнение, съгласно чл. 111, ал. 2 от ЗОП, е определена в размер на 3% (три) процента от прогнозната стойност на поръчката без ДДС.
По отношение гаранцията за изпълнение важи разпоредбата на чл. 111 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА: оценката на офертите ще се извърши по критерий „най-ниска цена”.

 

Документи за изтегляне

документи

20.08.2019 Протокол-Класиране19.09.2019 Договор - "Тайтън машинъри България" ЕАД и приложения

Документация

26.07.2019 Обява26.07.2019 Документация26.07.2019 Техническо предложение - Образец26.07.2019 Техническа спецификация26.07.2019 Ценово предложение - Образец26.07.2019 Ценово приложение - Образец26.07.2019 Декларации - Образци26.07.2019 Договор - Проект

Информация

26.07.2019 Информация за публикувана обява - АОП - 909074112.08.2019 Информация за удължаване на срока за подаване на оферти - 909127812.08.2019 Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти

назад