Вход за клиенти

ВходРегистрацияЗабравена парола

086/820 562 086/851 494

денонощен телефон

Телефонен указател

Управление:
086/820-559; 086/820-560

факс: 086/820-558

проверка на сметки:
086/820-566; 086/820-567

9088375 - „Доставка на резервни части за автомобили, трактори и строителна техника, багери New Holland и филтри по обособени позиции за нуждите на Водоснабдяване и канализация ООД – гр. Силистра“

„Доставка на резервни части за автомобили, трактори и строителна техника, багери New Holland и филтри по обособени позиции за нуждите на Водоснабдяване и канализация ООД – гр. Силистра“.

Обособена позиция №1 – Доставка на резервни части за леки автомобили от марка „УАЗ”. (Спецификация – ОП№1)
Обособена позиция №2 – Доставка на резервни части за трактори и строителна техника, базирана на марките ЮМЗ модел 6Л и МТЗ модел 80. (Спецификация – ОП№2)
Обособена позиция №3 – Доставка на резервни части за транспортни средства ДАЧИЯ – ЛОГАН И ДОКЕР. (Спецификация – ОП№3)
Обособена позиция №4 – Доставка на резервни части за багери  NEW HOLLAND LB95B, NEW HOLLAND В110В, NEW HOLLAND В115В. (Спецификация – ОП№4)
Обособена позиция №5 – Доставка на филтри  за транспортни средства и  БАГЕРИ. (Спецификация – ОП№5)

Прогнозна стойност:  66 000,00 (шестдесет и шест хиляди) лв. без ДДС:
Обособена позиция №1 –  17 000,00 (седемнадесет хиляди) лв. без ДДС
Обособена позиция №2 –  7 000,00 (седем хиляди) лв. без ДДС
Обособена позиция №3 –  10 000,00 (десет хиляди) лв. без ДДС
Обособена позиция №4 –  22 000,00 лв. (двадесет и две хиляди) лв. без ДДС
Обособена позиция №5 –  10 000,00 лв. (десет хиляди) лв. без ДДС

Посочените стойности са ориентировъчни, Възложителят заявява необходимите количества според потребностите си.

Обект на поръчката: Доставка.
Възможност за представяне на оферти: Участниците могат да подават оферти за една или повече обособени позиции.
Възможност за представяне на варианти на офертите – не се предвижда възможност за представяне на варианти на офертите.
Източник на финансиране: собствени средства на Възложителя.
Място на изпълнение: Доставката на стоки се извършва от Изпълнителя до централна складова база на Възложителя на адрес: гр. Силистра, ул. ”Баба Тонка” 19. Конкретните доставки по вид и количество ще се определят в предварителна писменна заявка за доставка на стоките.
Срок на валидност на офертите: Срокът на валидност на офертите е 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. Когато срокът е изтекъл, възложителят кани участниците да потвърдят валидността на офертите си за определен от него нов срок. Участник, който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие.
Срок за изпълнение на поръчката: 12 (дванадесет) месеца от датата на влизане в сила на договора или до достигане на прогнозната стойност на договора.
Гаранция за изпълнение. Условия и размер.
Гаранцията за изпълнение, съгласно чл. 111, ал. 2 от ЗОП, е определена в размер на 3 % (три) процента от прогнозната стойност на поръчката съгласно обособената позиция за която се сключва договора без ДДС.
По отношение гаранцията за изпълнение важи разпоредбата на чл. 111 от ЗОП.

Документи за изтегляне

документи

19.06.2019 Протокол №105.07.2019 Протокол №2 - Класиране16.07.2019 Съобщение за прекратяване на ОП424.07.2019 Договор - ЕТ "КАРБОН - АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ" - ОП124.07.2019 Договор - "ПИТ СТОП РЕЙСИНГ" ООД - ОП307.08.2019 Договор - "Панда Експерт" ООД - ОП207.08.2019 Договор - "Мек дизел България" ЕООД - ОП5

Документация

17.05.2019 Обява17.05.2019 Документация17.05.2019 Техническа спецификация17.05.2019 Техническо предложение - Образец17.05.2019 Ценово предложение - Образец17.05.2019 Ценово приложение17.05.2019 Документи - Образци17.05.2019 Договор - Проект

Информация

17.05.2019 Информация за публикувана обява - 908837530.05.2019 Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти- 9088665

назад