Вход за клиенти

ВходРегистрацияЗабравена парола

086/820 562

денонощен телефон

Телефонен указател

Управление:
086/820-559; 086/820-560

факс: 086/820-558

проверка на сметки:
086/820-566; 086/820-567

00513-2017-0002 - ПС - "Доставка на 1+2 нови комбинирани багер-товарачи"

ДОСТАВКА НА 1+2 НОВИ КОМБИНИРАНИ БАГЕР-ТОВАРАЧИ ”.
Багерите се заявяват, в зависимост от потребностите и възможностите на възложителя

Обща прогнозна стойност на поръчката: 360 000 лв. без ДДС.

 Място за изпълнение на поръчката – багерите  се доставят в базата на „ВиК” ООД в гр.Силистра. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца или  до приключване на доставките на трите багер товарача /при условие, че и трите бъдат заявени. За периода на договора, ще бъде задължително заявен 1 /един/ багер товарач. Вторият и третият товарач, ще се заявят и закупят по преценка на възложителя. Багерите трябва да може да се заявяват по единично. Възложителят има правото да изпълни заявките съгласно възможностите си.       

Участникът трябва да е производител или официален представител за Р България на производителя на предлаганата специализирана техника. Цените са в български лева, без включен ДДС, франко базата на възложителя с всички включени  разходи  по доставката. 

Възложителят определя гаранция за изпълнение на договора за доставка в размер на 3% (три процента) от общата прогнозна стойност на поръчката. Участниците трябва да гарантират, че продаваните от тях багери са с високо качество, отговарят на всички технически изисквания на възложителя и действащото законодателство, и че поемат всички гаранционни събития, настъпили по време на гаранционния срок.       При доставката, всеки багер да бъде съпроводен от пълната  документация на български език и необходимите документи за регистрация.

 Срок за изпълнение на доставките -  багерите да се доставят максимум до 3 работни дни след отправяне на заявката. В „Техническо предложение за изпълнение на поръчката”,  участниците посочват в цели дни  срока за изпълнение на всяка  от доставките, считано от датата на получаване на писмена заявка от възложителя.            Участниците следва да предложат гаранционния срок в години /цяло число/,  минимум 3 /три/години, считано от датата на извършената доставка и в моточасове/цяло число/, не по-малко от 2000 моточаса., което от двете изтече по-рано. Гаранционното обслужване и сервиз да се извършват по местобазирането на багерите, което участникът декларира в техническото предложение за изпълнение на поръчката.  В случай на доставка на некачествени стоки или липси, Доставчикът е длъжен да отстрани дефектите или да достави липсващите стоки за своя сметка в най-кратък срок, но не по-късно от 5 (пет) работни дни от получаване на писмено уведомление от Възложителя. В случай, че Доставчикът не може да отстрани дефектите в указания срок, негово задължение е да подмени багер-товарача до 20 (двадесет) календарни дни,  считано от датата на изтичане на седмодневния срок.В случай, че по време на гаранционния период възникнат дефекти. Доставчикът се задължава да ги отстрани за своя сметка /да изпрати нови части за подмяна и свои специалисти, които да отстранят дефектите/, до не повече от 5(пет) работни дни от получаване на писменото уведомление от Възложителя. В случай, че Доставчикът не в състояние да отстрани дефектите в гореуказания срок, то той е длъжен в срок от 20 (двадесет) календарни дни  от датата на изтичане на петдневния срок, да подмени багера с нов със същите или по-добри технически характеристики. Всички разходи по отстраняване на дефектите по време на гаранционния период са за сметка на Изпълнителя. Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, който не отговаря на изискванията на чл.54, ал.1, т.1,2,3,4,5,6 и 7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП. Освен на основанията по чл. 54 и 55 от ЗОП възложителят отстранява от процедурата: 1.   кандидат или участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, поканата за потвърждаване на интерес или в покана за участие в преговори, или в документацията; 2.  участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП;

3.  участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП;

4.  кандидати или участници, които са свързани лица.(чл.107 от ЗОП).Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице обстоятелства по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС), освен при наличие на изключенията по смисъла на чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС. 

Документи за изтегляне

документи

05.05.2017 Протокол комисия №115.05.2017 Протокол комисия №215.05.2017 Протокол комисия №3.15.05.2017 Ресхение класиране.29.06.2017 Договор и приложения-"Интер Агри България" АД09.07.2018 Обявление за приключване на договор - АОП - 85630309.07.2018 Информация за изпълнен договор

Документация

27.03.2017 779372-Обявление.27.03.2017 779380-Решение.27.03.2017 Челна страница27.03.2017 Описание и условия.27.03.2017 Спецификация-изисквания.27.03.2017 Образец ценова27.03.2017 Техническо предложение-образец.27.03.2017 Приложение 1Т към техническо предложение.27.03.2017 Образци на документи, декларации.27.03.2017 Указания.27.03.2017 Проект на договор.27.03.2017 ЕЕДОП07.04.2017 Спецификация-изменение.07.04.2017 Приложение 1Т-изменение.07.04.2017 Решение и обявление за изменение.

Информация

05.05.2017 Съобщение за отваряне на ценовите предложения.

назад