Вход за клиенти

ВходРегистрацияЗабравена парола

086/820 562 086/851 494

денонощен телефон

Телефонен указател

Управление:
086/820-559; 086/820-560

факс: 086/820-558

проверка на сметки:
086/820-566; 086/820-567

9072806 - ПОЛАГАНЕ НА ВОДОПРОВОД ПО БЕЗИЗКОПНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА "ВИК" ООД ГР. СИЛИСТРА, СЪОБРАЗНО НУЖДИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Кратко описание:

Полагането на водопровод по безизкопна технология ще се извършва за подмяна на водопроводи по съществуваща водопроводна мрежа за различни обекти на територията, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация” ООД Силистра, съобразно нуждите на дружеството за срока на договора, съобразно заявки, в рамките на прогнозната стойност на поръчката. Дружеството заявява изпълнение на полагане на водопровод по безизкопна технология, като конкретизира параметрите за всеки обект, според нуждите си, без задължение да заяви изпълнение за пълния размер на прогнозната стойност.

Полагане на тръби по безизкопна технология от Ø90 до Ø400, според нуждите и изискванията на Възложителя съгласно техническата спецификация, които ще се конкретизират по обект и параметри в отделни заявки, в срока на поръчката и в рамките на прогнозната стойност.

Срок за изпълнение на поръчката – 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на сключване на договора или до достигане на прогнозната стойност.

Финансирането е от "ВиК" ООД Силистра и ще се извърши със собствени средства. Начинът на плащане е съобразно условията в проекта на договор - Раздел II. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.

Място на извършване: Обекти на територията на „ВиК” ООД гр. Силистра. Мястото на изпълнение на поръчката се определя в зависимост от конкретния изпълняван обект на територията, обслужвана от „ВиК” ООД гр. Силистра.

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 260 000лв. без ДДС.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изисква предоставяне на гаранция за изпълнение на договора.

Начин на образуване на предлаганата цена:

 Цените са в български лева, без включен ДДС. Единичната цена за линеен метър положен водопровод включва всички разходи на Изпълнителя за полагане на линеен метър водопровод с материали за влагане (тръба и фитинги, включително и заварки), осигурени от Възложителя. Оценяването ще се извърши до втория знак след десетичната запетая.

Критерий за оценка на офертата: Класирането на офертите се извършва, като икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерии за възлагане: „най-ниска цена”.

Документи за изтегляне

документи

09.03.2018 Протокол на комисията за разглеждане и класиране - чл. 97, ал.4 от ППЗОП02.04.2018 Договор и приложения- "ЕНЛАЙТМЕНТ" ООД

Документация

07.02.2018 Обява07.02.2018 Информация за публикувана обява - АОП - 907280607.02.2018 ЕЕДОП - Образец07.02.2018 Техническа спецификация07.02.2018 Образци на документи07.02.2018 Договор - Проект

Информация

27.02.2018 Съобщение за удължаване на срока за подаване на документи27.02.2018 Информация за удължаване на срока за подаване на оферти - АОП - 9073336

назад