Вход за клиенти

ВходРегистрацияЗабравена парола

086/820 562 086/851 494

денонощен телефон

Телефонен указател

Управление:
086/820-559; 086/820-560

факс: 086/820-558

проверка на сметки:
086/820-566; 086/820-567

00513-2019-0004-ДОСТАВКА НА 1+2 НОВИ КОМБИНИРАНИ БАГЕР-ТОВАРАЧИ

Предмет на поръчката: “ ДОСТАВКА НА 1+2 НОВИ КОМБИНИРАНИ БАГЕР-ТОВАРАЧИ ”.
Прогнозна стойност: Прогнозна обща стойност на поръчката е 375 000 (триста седемдесет и пет хиляди) лева без ДДС, в т.ч.
1)125 000 лв. (сто и двадесет и пет хиляди) без ДДС - ДОСТАВКА НА 1 (един) брой НОВ КОМБИНИРАН БАГЕР-ТОВАРАЧ в срок до 12 (месеца) от датата на подписване на договора и
2)250 000 (двеста и петдесет хиляди) лв без ДДС стойност за упражняване на „опция за допълнителни доставки“ на до 2 (два) броя НОВИ КОМБИНИРАНИ БАГЕР-ТОВАРАЧИ в срок до 12 (месеца) от датата на подписване на договора при необходимост от допълнителни доставки и наличие на финансов ресурс на Възложителя.
 „ОПЦИЯ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОСТАВКИ“: Възложителят си запазва правото на „опция за допълнителни доставки“ на до 2 (два) броя НОВИ КОМБИНИРАНИ БАГЕР-ТОВАРАЧИ при условия - в срок до 12 (месеца) от датата на подписване на договора при необходимост от допълнителни доставки и наличие на финансов ресурс на Възложителя, в размер на 250 000 лв без ДДС от общата прогнозна стойност на поръчката.
Обект на поръчката: Доставка.
Възможност за представяне на варианти на офертите – не се предвижда възможност за представяне на варианти на офертите.
Място на изпълнение: Доставката на багер/и се извършва от Изпълнителя до централна складова база на Възложителя на адрес: гр. Силистра, ул. ”Баба Тонка” 19. Багерите се заявяват, в зависимост от потребностите и възможностите на възложителя.
Срок на валидност на офертите: Срокът на валидност на офертите е 120 (сто и двадесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. Когато срокът е изтекъл, възложителят кани участниците да потвърдят валидността на офертите си за определен от него нов срок. Участник, който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие.
Срокът за изпълнение на доставката е 12 (дванадесет) месеца или до приключване на доставките на трите багер товарача /при условие, че и трите бъдат заявени.
Изисквания по доставката
Участниците трябва да гарантират, че продаваните от тях багери са с високо качество, отговарят на всички технически изисквания на възложителя и действащото законодателство, и че поемат всички гаранционни събития, настъпили по време на гаранционния срок.
За периода на договора, ще бъде задължително заявен 1 /един/ багер-товарач. Вторият и третият товарач, ще се заявят при условията на „ОПЦИЯТА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОСТАВКИ“. Багерите трябва да може да се заявяват по единично. Възложителят има правото да изпълни заявките съгласно възможностите си.
При доставката, всеки багер да бъде съпроводен от пълната  документация на български език и необходимите документи за регистрация:
-  техническа документация, каталог на резервните части;
- инструкция за експлоатация - пълен и точен превод на инструкцията на производителя;
- сервизна книжка с описани типовете на обслужване, предоставена от производителя;
- гаранционна карта;
- данъчна фактура, приемо-предавателен протокол;
- митнически декларации в оригинал /ако машините не са от страна членка на ЕС/.
- сертификати за качество и произход, декларации за съответствие и др.
Срок за доставка. Гаранционен срок.
Срок за изпълнение на доставките - багерите да се доставят максимум до 20 (двадесет) работни дни след отправяне на заявката. В „Техническо предложение за изпълнение на поръчката”, участниците посочват в работни дни /цяло число/ срока за изпълнение на всяка от доставките, считано от датата на получаване на писмена заявка от възложителя.
В документа „Техническо предложение за изпълнение на поръчката” участниците следва да предложат гаранционния срок в месеци /цяло число/, минимум 24 /двадесет и четири/ месеца без ограничение в моточасовете, считано от датата на извършената доставка.
Гаранционното обслужване и сервиз да се извършват по местобазирането на багерите, което участникът декларира в техническото предложение за изпълнение на поръчката.
В случай на доставка на некачествени стоки или липси,
Участникът е длъжен да отстрани дефектите или да достави липсващите стоки за своя сметка в най-кратък срок, но не по-късно от 5 (пет) работни дни от получаване на писмено уведомление от Възложителя.
В случай, че участникът не може да отстрани дефектите в указания срок, негово задължение е да подмени багер-товарача до 20 (двадесет) календарни дни,  считано от датата на изтичане на 5-дневния срок.
В случай, че по време на гаранционния срок възникнат дефекти,
Участникът се задължава да ги отстрани за своя сметка /да изпрати нови части за подмяна и свои специалисти, които да отстранят дефектите/. Учасниците предлагат срок за отстранявне на дефекти, но не повече от 5 (пет) работни дни от получаване на писменото уведомление от Възложителя.  
В случай, че участникът не е в състояние да отстрани дефектите в гореуказания срок, то той е длъжен в срок от 20 (двадесет) календарни дни от датата на изтичане на предложения срок, да подмени багера с нов със същите или по-добри технически характеристики.
В случай, че се появи един и същи дефект повече от 3 (три) пъти, по време на гаранционния срок, Участникът се задължава да подмени багера с нов със същите или по-добри технически характеристики.
Всички разходи по отстраняване на дефектите по време на гаранционния срок са за сметка на Изпълнителя.
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% (пет) процента от прогнозната стойност на поръчката.
2.Гаранцията се предоставя в една от следните форми:
1.парична сума;
2.банкова гаранция;
3.застраховка, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Документи за изтегляне

документи

25.09.2019 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - 93501511.10.2019 Протокол №121.10.2019 Протокол №229.10.2019 Протокол №329.10.2019 Протокол29.10.2019 Решение за избор на изпълнител03.12.2019 Обявление за възложена поръчка - 94734803.12.2019 Договор - "ТАЙТЪН МАШИНЪРИ БЪЛГАРИЯ" ЕАД

Документация

03.09.2019 Решение - АОП - 93140803.09.2019 Обявление - АОП - 93140903.09.2019 Документация03.09.2019 ЕЕДОП - Образец03.09.2019 Техническа спецификация03.09.2019 Техническо предложение03.09.2019 Техническо приложение03.09.2019 Ценово предложение - Образец03.09.2019 Образци03.09.2019 Договор - Образец

Информация

21.10.2019 Съобщение за отваряне на ценовите предложения

назад