Вход за клиенти

ВходРегистрацияЗабравена парола

086/820 562 086/851 494

денонощен телефон

Телефонен указател

Управление:
086/820-559; 086/820-560

факс: 086/820-558

проверка на сметки:
086/820-566; 086/820-567

9091777 - „ДОСТАВКА НА АСФАЛТОБЕТОН – ПЛЪТНА СМЕС“

Предмет: „ДОСТАВКА НА АСФАЛТОБЕТОН – ПЛЪТНА СМЕС“

Прогнозна стойност: 69 000 лв. (шестдесет и девет хиляди) лева без ДДС.

Обект на поръчката: Доставка.
Източник на финансиране: собствени средства на Възложителя.
Описание: Асфалтобетонът ще се използва за частичен ремонт и повърхностна обработка на пътна настилка, нарушена вследствие извършени ремонтни работи от страна на Възложителя. Предмета на поръчката се осъществява, чрез периодични заявки съгласно потребностите на Възложителя.
Място на изпълнение: Доставката на асфалтобетона е франко асфалтовата база на изпълнителя. Предмета на поръчката се осъществява, чрез периодични заявки съгласно потребностите на възложителя.
Срок на валидност на офертите: Срокът на валидност на офертите е 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. Когато срокът е изтекъл, възложителят кани участниците да потвърдят валидността на офертите си за определен от него нов срок. Участник, който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие.
Срок за изпълнение на поръчката: 12 (дванадесет) месеца от датата на влизане в сила на договора или до достигане на прогнозната стойност на договора.
Гаранция за изпълнение. Условия и размер.
Гаранцията за изпълнение, съгласно чл. 111, ал. 2 от ЗОП, е определена в размер на 3% (три) процента от прогнозната стойност на поръчката без ДДС.
По отношение гаранцията за изпълнение важи разпоредбата на чл. 111 от ЗОП.
Гаранцията се предоставя в една от следните форми:
           1. парична сума;
           2. банкова гаранция;
           3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Документи за изтегляне

документи

17.09.2019 Протокол01.10.2019 Договор - "ПЪТПЕРФЕКТ-Т" ЕАД

Документация

26.08.2019 Обява26.08.2019 Документация26.08.2019 Технически спецификации26.08.2019 Техническо предложение - Образец26.08.2019 Ценово предложение - Образец26.08.2019 Декларации - Образци26.08.2019 Договор - Проект

Информация

26.08.2019 Информация за публикувана обява - 909177709.09.2019 Информация за удължаване на срока за получаване на оферти - 909224309.09.2019 Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти

назад