Вход за клиенти

ВходРегистрацияЗабравена парола

086/820 562 086/851 494

денонощен телефон

Телефонен указател

Управление:
086/820-559; 086/820-560

факс: 086/820-558

проверка на сметки:
086/820-566; 086/820-567

9079253 - ДОСТАВКА НА АСФАЛТОБЕТОН-ПЛЪТНА СМЕС

Доставка на асфалтобетон-плътна смес. Асфалтобетонът ще се използва за частичен ремонт и повърхностна обработка на пътна настилка, нарушена вследствие извършени ремонтни работи от страна на Възложителя. Предмета на поръчката се осъществява, чрез периодични заявки съгласно потребностите на Възложителя. Изпълнителят е длъжен да осигури заявените количества независимо от техният обем, най-късно на следващия работен ден от отправяне на заявката.

Обособени позиции:
Обособена позиция №1 - Доставка на асфалтобетон – база Силистра.
Обособена позиция №2 - Доставка на асфалтобетон  - база Тутракан.

Прогнозна стойност:   Прогнозна обща стойност на поръчката  е  69 000 лв. /шестдесет и девет хиляди/ лева.

Обособени позици:
ОП1 - Доставка на асфалтобетон – база Силистра – 29 000 лв.
ОП2 - Доставка на асфалтобетон  - база Тутракан – 40 000 лв.

Забележка : Посочените стойности, са прогнозни и не са обвързващи  за Възложителят и могат  да претърпят  изменение в зависимост от неговите потребности.

Източник на финансиране: собствени средства на Възложителя.

Начин на образуване на предлаганата цена: Цените са в български лева, без включен ДДС, франко базата на Изпълнителя.

Срок  на плащане - до 30 (тридесет) календарни дни от издаване на фактура за извършена доставка.
В съответствие с разпоредбите на чл.303а, ал.2 от Търговския закон, когато Възложителят не е в състояние да спази срока, посочен в т.2.3, той може да бъде удължен, но не повече от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на фактуриране
Място и срок за изпълнение на поръчката:
За Обособена позиция №1 – база на Изпълнителя намираща се на отстояние не по-голямо от 30 км. от базата на Възложителя в гр. Силистра.
За Обособена позиция №2 – база на изпълнителя намираща се на отстояние не по-голямо от 30 км. от базата на Възложителя в гр. Тутракан.
Отстоянието се определя от точка до точка по асфалтов път.
Срок: 12 (дванадесет) месеца от датата на влизане в сила на договора или до достигане на прогнозната стойност  за всяка отделна обособена позиция.

Гаранция за изпълнение.
 Възложителят определя гаранция за изпълнение на договора за доставка в размер на   3% (три) процента от прогнозната стойност на обособената позиция.

Срок на валидност на офертите - Срокът на валидност на офертите е 3 (три) месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Документи за изтегляне

документи

03.08.2018 Информация за публикувана обява - АОП - 907925317.08.2018 Информация за удължаване на срока - АОП - 907976023.08.2018 Протокол 117.09.2018 Договор по ОП1 - "ПЪСТРОЙМОНТАЖ" ООД17.09.2018 Договор по ОП2 - "ПЪТПЕРФЕКТ-Т" ЕАД

Документация

03.08.2018 Обява03.08.2018 Условия за участие03.08.2018 Техническо предложение - Образец03.08.2018 Ценова оферта - Образец03.08.2018 Декларации - Образци03.08.2018 Договор - Проект

Информация

17.08.2018 Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти

назад