Вход за клиенти

ВходРегистрацияЗабравена парола

086/820 562 086/851 494

денонощен телефон

Телефонен указател

Управление:
086/820-559; 086/820-560

факс: 086/820-558

проверка на сметки:
086/820-566; 086/820-567

9066898 - Доставка на асфалтобетон плътна смес.

Доставка на асфалтобетон-плътна смес. Асфалтобетонът ще се използва за частичен ремонт и повърхностна обработка на пътна настилка, нарушена вследствие извършени ремонтни работи от страна на Възложителя. Предмета на поръчката се осъществява, чрез периодични заявки съгласно потребностите на възложителя. Изпълнителят е длъжен да осигури заявените количества независимо от техният обем, най-късно до 5 /пет/работни дни от отправяне на заявката.
Обособени позици:
ОП1 - Доставка на асфалтобетон – база Силистра-40 000 лв..
ОП2 - Доставка на асфалтобетон  - база Тутракан-20 000 лв.Място на извършване: База на изпълнителя, в зависимост от обособената позиция за която участникът  е избран за изпълнител.
 Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 60 000 лв. без ДДС.

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Не се изисква.

Икономическо и финансово състояние: Не се изисква.

Технически и професионални способности: Участникът трябва да е сертифициран по системи за управление на качеството ISO 9001 за производство и търговия с  асфалтови смеси / или аналогично/.

Участниците трябва да имат асфалтова база за производство до 30 (тридесет) километра по асфалтов път от съответната база на Възложителя.  За ОП1 от гр.Силистра и за ОП2  от гр.Тутракан.

Асфалтовата база да притежава сертификат за производствен контрол  за асфалтобетон, издаден от акредитирани институции, удостоверяващ съответствието  на произвежданите асфалтови смеси със съответните спецификации или стандарти, актуални към датата на представяне на офертата.

Документите с които участника доказва съответствието с посочените изисквания са описани в документацията към настоящата обява.

Документи за изтегляне

документи

03.08.2017 Информация за публикувана обява-АОП.22.08.2017 Протокол за класиране на участниците.19.09.2017 Договор и приложения-ОП1-"Пътстроймонтаж" ООД19.09.2017 Договор и приложения-ОП2-"ПЪТПЕРФЕКТ-Т" ЕАД

Документация

03.08.2017 Обява.03.08.2017 Условия за участие и образци.03.08.2017 Ценова оферта-образец.03.08.2017 Проект на договор.

Информация

15.08.2017 Съобщение за удължаване срока за получаване на оферти15.08.2017 Информация за удължаване на срока за получаване на оферти с номер 9067320

назад