Вход за клиенти

ВходРегистрацияЗабравена парола

086/820 562 086/851 494

денонощен телефон

Телефонен указател

Управление:
086/820-559; 086/820-560

факс: 086/820-558

проверка на сметки:
086/820-566; 086/820-567

00513-2019-0002 - ДОСТАВКА НА СПИРАТЕЛНА И ВЪЗВРАТНА АРМАТУРА, МЕХАНИЧНИ ВРЪЗКИ И ФАСОННИ ЧАСТИ ОТ СИВ ЧУГУН И СТОМАНА, АВАРИЙНИ СКОБИ ЗА ВОДОПРОВОДИ И УНИВЕРСАЛНИ ФЛАНШОВИ АДАПТОРИ И УНИВЕРСАЛНИ МУФИ АДАПТОРИ ЗА ВОДОПРОВОДИ

ДОСТАВКА НА СПИРАТЕЛНА И ВЪЗВРАТНА АРМАТУРА, МЕХАНИЧНИ ВРЪЗКИ И ФАСОННИ ЧАСТИ ОТ СИВ ЧУГУН И СТОМАНА, АВАРИЙНИ СКОБИ ЗА ВОДОПРОВОДИ  И УНИВЕРСАЛНИ ФЛАНШОВИ АДАПТОРИ И УНИВЕРСАЛНИ МУФИ АДАПТОРИ ЗА ВОДОПРОВОДИ
Възложителят обявява настоящата ПРОЦЕДУРА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за възлагане на обществена поръчка съгласно чл. 18, ал. 1, т.12 от ЗОП.
МОТИВИ: Съгласно чл.19, ал.2 от ЗОП в качеството си на секторен възложител и чл.20, ал.2 от ЗОП. Прогнозната стойност на поръчката, е в рамките на стойностните прагове за доставки по чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП.
Обособени позиции:
Обособена позиция №1 -  Доставка на спирателна и възвратна арматура за водопроводи.
Обособена позиция №2 -  Доставка на механични връзки и фасонни части от сив чугун и стомана за водопроводи.
Обособена позиция №3 -  Доставка на аварийни скоби -  механични ,за ремонт на подземно положени напорни водопроводни тръби от стомана, чугун, азбестцимент и PEHD.
Обособена позиция №4 -  Доставка на универсални фланшови адаптори и универсални муфи адаптори за водопроводи.
Прогнозна стойност: Прогнозна обща стойност на поръчката е 630 000 (шестстотин и тридесет хиляди) лева.
- Обособена позиция №1- 260 000 лв.
- Обособена позиция №2 -  60 000 лв.
- Обособена позиция №3- 220 000 лв.
- Обособена позиция №4 -  90 000 лв.
Обект на поръчката: Доставка.
Възможност за представяне на оферти: Участниците могат да подават оферти за една или повече обособени позиции.
Възможност за представяне на варианти на офертите – не се предвижда възможност за представяне на варианти на офертите.
Място на изпълнение: Доставката на стоки се извършва от Изпълнителя до централна складова база на Възложителя на адрес: гр. Силистра, ул. ”Баба Тонка” 19. Конкретните доставки по вид и количество ще се определят в предварителна писмена заявка за доставка на стоките.
Срок на валидност на офертите: Срокът на валидност на офертите е 120 (сто и двадесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. Когато срокът е изтекъл, възложителят кани участниците да потвърдят валидността на офертите си за определен от него нов срок. Участник, който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие.
Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ) месеца.
Финансирането на обществената поръчка е със собствени средства на Възложителя.
Класирането на офертите се извършва, като икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия за възлагане: „най-ниска цена”.
Гаранцията за изпълнение на договора за доставка е в размер на 3% (три) процента от прогнозната стойност на поръчката.

Документи за изтегляне

документи

03.05.2019 Информация при производство по обжалване-АОП-90993027.05.2019 Протокол №107.06.2019 Протокол №221.06.2019 Протокол №308.07.2019 Протокол №408.07.2019 Протокол08.07.2019 Решение16.08.2019 Обявление за възложена поръчка - АОП - 92847716.08.2019 Договор - "ЛЕМЕКОН" АД - ОП216.08.2019 Договор - "МАТ" ООД - ОП316.08.2019 Договор - "ПРОСТРИЙМ ГРУП" ЕООД - ОП411.11.2019 Обявление за възложена поръчка - ОП1 - АОП - 94385511.11.2019 Договор - "Индустриал партс" ООД - ОП1

Документация

01.04.2019 905149 - Решение01.04.2019 905152 - Обявление01.04.2019 ЕЕДОП01.04.2019 Документация01.04.2019 Техническа спецификация01.04.2019 Техническо предложение - приложение спецификация - Образец01.04.2019 Ценово предложение - приложение - Образец01.04.2019 Техническо предложение - Образец01.04.2019 Ценово предложение - Образец01.04.2019 Образци на документи01.04.2019 Договор - Проект

Информация

23.04.2019 Съобщение30.04.2019 Съобщение за промяна дата и час на отваряне на офертите03.05.2019 Съобщение по чл. 203, ал.1 от ЗОП28.05.2019 Съобщение относно Обособена позиция №107.06.2019 Съобщение за отваряне на ценовите предложения

назад