Вход за клиенти

ВходРегистрацияЗабравена парола

086/820 562 086/851 494

денонощен телефон

Телефонен указател

Управление:
086/820-559; 086/820-560

факс: 086/820-558

проверка на сметки:
086/820-566; 086/820-567

Процедура по присъединяване

ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ
И КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ”ООД, гр. СИЛИСТРА
/ съгласно изискванията на Наредба №4 от 14.09.2004 г.
(обн.ДВ, бр.88/08.10.2004 г., попр. бр.93/19.10.2004 г.; изм. с Решение №3887
от 28.04.2005 на ВАС на РБ – бр.41 от 13.05.2005 г. в сила от 13.05.2005 г.) /


Присъединяването на недвижимите имоти на потребителите към
водоснабдителните и канализационни /ВиК/ мрежи се извършва при
спазване разпоредбите на Закона за устройство на територията /ЗУТ/.
Условията, техническите изисквания и реда за присъединяване са
регламентирани с Наредба №4/14.09.2004 год. на Министъра на Регионалното
развитие и благоустройството, (обн.ДВ, бр.88/08.10.2004 г., попр. бр.93/19.10.2004 г.;
изм. с Решение №3887 от 28.04.2005 на ВАС на РБ – бр.41 от 13.05.2005г.
в сила от 13.05.2005 г.) и Общите условия /ОУ/ одобрени от ДКЕВР с решение
№ ОУ-044 / 23.06.2006 г., на чието основание се издава тази инструкция.

Нови водопроводни и канализационни отклонения се изграждат при условията и по реда
на Наредба №4/14.09.2004 г. в следните случаи:
При изграждане на нов обект в поземлен имот, който не е водоснабден и/или отводнен;
При необходимост от промяна в параметрите на водоснабдяването и/или отводняването
на съществуващия обект (договорено водно количество и напор);
При водоснабдяване и/или отводняване на съществуваща сграда;
При водоснабдяване и/или отводняване на поземлен имот без застрояване;
При временно водоснабдяване на строителна площадка по време на изпълнение на строителството.


1.Присъединяването към ВиК системите се извършва въз основа на писменно Заявление за проучване за присъединяване към водопроводната и/или канализациона мрежа (или за ПУП) Обр.№П1 от ПОТРЕБИТЕЛЯ (респективно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – в случаите по чл.13 от Наредба №4/14.09.2004 г.) до ОПЕРАТОРА „ВиК”ООД, гр.Силистра, подадено в деловодството на фирмата с адрес ул. „Баба Тонка” № 19, гр. Силистра, придружено от:
1.1.точен адрес и предназначение на водоснабдявания имот;
1.2.срок за въвеждане в експлоатация на обекта (за нов обект).
1.4.копие от документа за собственост на водоснабдявания имот или за учредено право на строеж в чужд имот; копие от документа за отдаване на концесия на воснабдявания обект;
1.5.копие от визата за проектиране на водоснабдявания имот, когато издаването и е задължително съгласно чл. 140, ал. 3 и чл. 144, ал. 1, т. 2 от ЗУТ;
1.6.схема, план или проект, с които се обосновава и предлага местоположението на присъдиняването на имота към водопроводното и /или канализационното оклонение.
За поземлени имоти без застрояване заявленията се придружават от копие от документа за собственост или от документа за предоставяне на вещно право на ползване и схема, план или проект, с които се обосновава и предлага местоположението на присъединяването на имота към водопроводното и/или канализационното отклонение.
2.С подаването на заявлението по т.1 (Обр.№П1), ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща в касата на ул. „Баба Тонка” № 19, гр. Силистра или в касата на съответния техн.район - такса за проучване за присъединяване към водопроводната и/или канализациона мрежа, съгласно действащия ценоразпис на фирмата, след което същото се завежда в регистър (в регистъра се завеждат всички образци по процедурата за присъединяване) и се създава за обекта досие, в което се съхраняват всички документи по присъединяването (съгласно чл.12, ал.3 от Наредба №4/14.09.2004 г.).


3.Въз основа на писменото заявление (и след резолюция на Управителя) ОПЕРАТОРЪТ извършва проучване за присъединяване в 15-дневен срок и предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ:
3.1.изходни данни за проектиране Обр.№П2 и условията за присъединяване, необходими за проектиране на ВиК отклоненията и на сградната ВиК инсталация и/или вътрешната мрежа, които включват:
3.1.1.експлоатационно водно количество и напор в точката на присъединяване;
3.1.2.схема с посочване на мястото на присъединяване и необходимите сервитутни зони на съоръженията за присъединяване, вида и диаметъра на съществуващите водопроводи и кан.колектори, съществуващи В и К съоръжения, коти;
3.1.3.изисквания, гарантиращи експлоатационната сигурност (по отношение на тип водомери, клапи, СК) на присъединяването и качествата на питейната вода;
3.1.4.други специфични данни, необходими за проектирането на сградната водопроводна и канализационна инсталация или на вътрешната мрежа.
3.2.изходни данни за ПУП Обр.№П12, ако заявлението е за проучване за ПУП, като се посочват данни, аналогично по т.3.1, с изключение на експлоатационно водно количество.


4.Бланката Обр.№П2/Обр.№П12 се попълва от Организатор техническа портизация(ТП) – КР при „В и К”ООД, гр.Силистра като необходимите сведения зя нея по т.3.1.1, т.3.1.2 се предоставят от съответния н-к на ТР на копието от скицата (визата) за проучване и проектиране (с нанесени текуща дата и подпис). Изходните данни и копието от скицата (визата) – с нанесени данни по т.3.1.1, т.3.1.2, се издават по 2 бр. и се съгласуват с Управителя. Единия комплект се прилага към досието на обекта, а другия се дава на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Изходните данни и условията за присъединяване са валидни до изтичане срока на съответните разрешения за строеж!6.За съгласуването на инвестиционния проект е необходимо писменно искане Обр.№П3а от ПОТРЕБИТЕЛЯ до ОПЕРАТОРА, за което се дължи такса, утвърдена в ценоразписа и заплатена в касата на дружеството на ул. „Баба Тонка” №19, гр. Силистра. Искане Обр.№П3а се приема от Организатор техническа портизация – КР. След обсъждане на част ВиК на проекта от н-к на ТР, н-к ПТД и Организатор техническа портизация – КР се осъществява съгласуването, като се нанасят: -съответните забележки (ако има такива);
-печат за съгласуване със задължително попълнена дата и поставен подпис от упълномощеното длъжностно лице Организатор техническа портизация – КР или от Управителя. Копие от съгласувания инв.проект – част ВиК остава във „В и К” ООД и се прилага към досието на обекта.

7.В случай, когато не е необходимо сключване на предварителен договор, т.е. вече има открита партида и сключен договор с ПОТРЕБИТЕЛЯ, но ще се променя предназначението на обекта или ще се прави разширение или преустройство, е необходимо писмено искане Обр.№П3б за съгласуване на инвестиционния проект и се издава Становище (съгласно изискванията на чл.143, ал.1, т.3 от ЗУТ) в 2 бр., което се подписва от Управителя. Единия екземпляр остава за досието на обекта, а другия се дава на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

8.Когато не е необходимо сключване на Договор с потребителя, се издава Становище (съгласно изискванията на чл.177 от ЗУТ) в 2 бр., което се подписва от Управителя. Единия екземпляр остава за досието на обекта, а другия се дава на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
9.ОПЕРАТОРА /представляван от УПРАВИТЕЛЯ/ сключва с ПОТРЕБИТЕЛЯ предварителен договор за присъединяване към ВиК системата Обр.№ПДП, като със сключването му ПОТРЕБИТЕЛЯ приема общите условия на ОПЕРАТОРА. Предварителният договор се попълва в 2 бр., съгласува се от р-л отдел „ПТД” и се подписва от Управителя.
10.Предварителния договор Обр.№ПДП или Становището по Обр.№П3б е необходимо условие за издаване на разрешението за строеж.
11.С издаденото от съответната Община строително разрешение и разрешение за прокопаване и възстановяване на уличните и тротоарни настилки (когато е необходимо издаването му) ПОТРЕБИТЕЛЯ подава Искане за предлагане на договор за предоставяне на В и К услуги Обр.№П4 и Заявление за присъединяване към водопроводната и/или канализационна система Обр.№П9 (ако присъединяването ще се извършва от ОПЕРАТОРА), като предварително заплаща такса за присъединяване, изчислена по методиката към Наредба №4/14.09.2004 год. в касата на дружеството на ул. „Баба Тонка”№19.
12.След резолюция на Управителя, под ръководството на съответния Н-к на ТР се осъществява присъединяването на обекта към ВиК системата, като предварително се заплаща услугата от ПОТРЕБИТЕЛЯ по изготвена от н-ка на ТР на базата на инв.проект и утвърдения ценоразпис количествено-стойностна сметка (Проформа фактура), подписана от двете страни.
13.Извършват се необходимите хидравлични изпитвания и дезинфекция. При липса на съвпадение на предварително заплатените СМР с действително направените, Н-ка на ТР отстранява неточностите и издава ФАКТУРА (по Проформа фактура). При надвзета сума разликата се връща на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
14.ПОТРЕБИТЕЛЯ подава заявление за откриване на партида. Упълномощеното лице за ТР Силистра или Н-к на съответния район извършва оглед и приемане на системата за дистанционно отчитане на водомерите (общия и индивидуалните водомери) на нови жилищни сгради и съставя двустранен протокол за приемането й - Обр.№П10
15.Договорът за предоставяне на услугата ВиК Обр.№ДП се подписва от УПРАВИТЕЛЯ и има силата на окончателен договор за присъединяване по смисъла на чл.84, ал.2 от ЗУТ. Той включва:Вида и техническите параметри на съоръженията в мястото на присъединяване съгласно предварителното проуване; Режима на водоподаване; Броя и мястото на монтиране на водомерите; Границите на собственост на съоръженията; Финансовите взаимоотношения между страните; Взаимното задължение на страните за опазване на съоръженията и за осигуряване на достъп до тях; Условията и реда за изменение, допълнение и прекратяване на договора.

16.Поставянето под налягане на сградната водопроводна инсталация и/или на вътрешната водоснабдителна мрежа на ПОТРЕБИТЕЛЯ се извършва в 7 – дневен срок след:
16.1.Подаване на писменно заявление от ПОТРЕБИТЕЛЯ Обр.№П5 за поставяне под налягане на сградната водопроводна инсталация и/или на вътрешната водоснабдителна мрежа;
16.2.Представяне на документите по т.8?т.19 от Обр.№П4 (Искане за предлагане на договор за предоставяне на услугите водоснабдяване и/или канализация);
16.3.Представяне на разрешението за ползване или удостоверението за въвеждане в експлоатация в зависимост от категорията на строежите съгласно ЗУТ;
16.4.Разкриване на индивидуални партиди след решение на общото събрание на собствениците в етажната собственост и избиране на упълномощен представител;


17.Получаване на окончателния договор за предоставяне на услугата ВиК от ПОТРЕБИТЕЛЯ.
18.ПОТРЕБИТЕЛЯТ поставя под налягане инсталациите и съоръженията след водопроводното отклонение на своя отговорност при спазване на техническите изисквания за сигурност, качество и безопасност.
19.При необходимост от временно водоснабдяване на строителната площадка, се подава писмено заявление от ПОТРЕБИТЕЛЯ до ОПЕРАТОРА придружено от:
19.1.Предварително проучване и уточняване на техническите условия за присъединяване, ако не е заявено временно водоснабдяване в Обр.№П1. С подаване на заявлението се заплаща такса за проучване за присъединяване към ВиК мрежа в касата на дружеството на ул. „Баба Тонка” №19, гр. Силистра или в касите на съответните ТР; 19.2.Копие от съгласуван и одобрен инвестиционен проект част ВиК;
19.3.Копие от строително разрешение;
19.4.ОПЕРАТОРА предлага договор за временно присъединяване на строителната площадка към ВиК мрежите – Обр.№ДВП.


20.След сключване на договора за временно присъединяване – Обр.№ДВП: ОПЕРАТОРА изгражда водопроводното отклонение и водомерния възел и Н-ка на съответния ТР осъществява присъединяването на строителната площадка към ВиК мрежите с материали на потребителя срещу заплащане на услугата по утвърдения ценоразпис на ОПЕРАТОРА, Съставя се констативен протокол Обр.№П8 за временното водоснабдяване на строителната площадка и се открива партида на ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок от пет (5) работни дни. Копие от протокола се връчва на ПОТРЕБИТЕЛЯ срещу подпис. Партидата се открива след подадено заявление за откриване на временно водоснабдяване.
21.Началника на съответния район предава на Организатор техническа портизация – КР: Заявление за поставяне на водопроводната инсталация под налягане Обр.№П5; Сведение Обр.№П7; Копие от Фактурата с изпълнените СМР; Протокол Обр.№П10 (когато е издаден); Констативен протокол Обр.№П8 (когато е издаден).


22.При промяна на цените на водоснабдителните и канализационни услуги, се изчислява нова такса за присъединяване. Новата такса за присъединяване влиза в сила едновременно с влизането в сила на новите цени на водоснабдителните и канализационни услуги.